10. การดำเนินการกรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาทำการ สอบ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ตามกำหนด


ในกรณีที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไม่สามารถมาทำการสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งสอบ

  1. ให้เลื่อนการสอบนั้นออกไปจนกว่าจะกำหนดวันที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ทุกคนมาทำการสอบได้ หรือ

  2. หากมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ กรรมการสอบผู้นั้น หรือประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต้องขออนุมัติดำเนินการสอบตามกำหนดเดิมต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องชี้แจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ไม่สามารถมาทำการสอบได้ รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ ทั้งนี้กรรมการผู้ขาดสอบต้องแจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อขออนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  3. หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไม่สามารถมาทำการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในวันสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ กรรมการผู้นั้นหรือประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ต้องชี้แจงสาเหตุต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทั้งนี้การอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


   3,081  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top