13. การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ในกรณีที่ บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่ได้รับ รูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดส่ง วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิก ผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา

หากนักศึกษายังต้องการ รับปริญญานั้นอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์อีกครั้ง และเริ่มขั้นตอนการทำ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหม่ ทั้งหมด   1,984  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top