4. ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน

 • ปกนอก ( Outer Cover) ระบุชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, ชื่อ นามสกุล ของผู้เขียน วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์, ปริญญาที่ได้รับ, ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา และข้อความแสดงลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปริญญาโท ให้ใช้ปกสีดำ อักษรตัวทอง วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ให้ใช้ปกสีน้ำเงินเข้ม อักษรตัวทอง ขอบสันปกนอก ของเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ระบุ ชื่อวิทยานิพนธ์ ,ชื่อนักศึกษา, ปี พ.ศ. ที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่าน ( กรณีไม่สามารถระบุชื่อวิทยานิพนธ์ ที่ขอบสันปกนอก ให้ระบุเฉพาะ ชื่อนักศึกษา และปี พ.ศ. สำเร็จการศึกษา ได้)

 • หน้าว่าง (Blank page) กระดาษว่าง 1 แผ่น
 • หน้าปกใน (Title page) ข้อความในหน้าปกในให้มีข้อความเหมือนกับปกนอก

 • หน้าเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Entitled Page) ประกอบด้วยข้อมูลชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยมีคำนำน้านาม คือ นาย/นาง/นางสาว และหากมียศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย, รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยมีตำแหน่งทางวิชาการนำหน้า และมีคุณวุฒิ (ควรระบุคุณวุฒิสูงสุดที่ได้รับ) ท้าย ชื่อ- นามสกุล, ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และชื่อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่นักศึกษาศึกษาอยู่, และชื่อ-นามสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Approval Page) ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, รายนามคณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, คณบดี/ผู้อำนายการ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่นักศึกษาศึกษาอยู่, และ ชื่อ-นามสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • หน้ากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement Page) เป็นหน้าที่เขียนแสดงความขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำวิจัย, รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, แหล่งทุน โดยใช้ภาษาเขียน ไม่ใช้ภาษาพูด ดังนั้นการกล่าวถึงบุคคลต่างๆ จึงต้องเขียน ชื่อ-สกุล โดยมีคำนำหน้าและหากมีตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ต้องเขียนระบุให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วย

  หน้ากิตติกรรมประกาศนี้ ให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า

 • หน้าบทคัดย่อ (Abstract Page) ประกอบด้วย ข้อมูลชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, ชื่อปริญญา (ใช้ชื่อย่อ) และชื่อสาขาวิชา, รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, คำสำคัญ (Key Word) ไม่เกิน 5 คำ ที่แสดงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และช่วยในการสืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์, และจำนวนหน้าทั้งหมดตลอดเล่ม

  การเขียนบทคัดย่อ ควรระบุถึงวัตถุประสงค์, ขอบเขตของการวิจัย, วิธีการการวิจัยเครื่องมือวิจัย จำนวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา,และผลการวิจัย โดยเขียนให้ยึดหลักความถูกต้อง ตรงตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ เขียนให้สั้นและกระชับ ชัดเจน คงความสมบูรณ์ของเนื้อหา มีข้อมูลตัวเลขที่สำคัญที่ได้จากการวิจัย ใช้ถ้อยคำสละสลวย น่าอ่าน

  หน้าบทคัดย่อให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า

 • สารบัญ (Contents) แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์โดยมีเลขหน้ากำกับ และเรียงตามลำดับของเนื้อหาในเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นรายการที่แจ้งตำแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or Charts) (ถ้ามี) เป็นรายการที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ บทนำ ตัวเรื่อง ข้อสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะ

 • บทนำ (Introduction) กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย วิธีที่จะดำเนินการวิจัยโดยย่อ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

 • ตัวเรื่อง (Text or Body of Contents) เป็นเนื้อหาของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประกอบด้วย การปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review), วิธีการที่ใช้ในการวิจัยอย่างละเอียด การวิเคราะห์, รายงานผล, อภิปรายผลการวิจัย, รายละเอียดให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหลักสูตร

 • ข้อสรุปและ/หรือข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) สรุปผลของการวิจัย ข้อจำกัดของการวิจัย (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป และประโยชน์ในทางประยุกต์ผลวิจัยที่ได้

 • ส่วนอ้างอิง (References) ได้แก่ รายชื่อหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และ/หรืออ้างอิงในส่วนเนื้อหา

 • ภาคผนวก (Appendix) คือ ข้อความที่ไม่สามารถบรรจุอยู่ในส่วนเนื้อหา เป็นส่วนเสริมให้เกิดความเข้าในชัดเจนขึ้น

 • ประวัติผู้วิจัย (Biography) อยู่หน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุลผู้วิจัย / วันเดือนปีเกิด / สถานที่เกิด (จังหวัดและประเทศที่เกิด)/ ประวัติการศึกษา ระบุคุณวุฒิ- สถาบันการศึกษา และปีที่สำเร็จการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรี/ ทุนการศึกษา ทุนวิจัยที่ได้รับระหว่างศึกษา / ที่อยู่ / ที่ทำงาน / ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน / ผลงานที่ตีพิมพ์และผลงานทางวิชาการ /รางวัลที่ได้รับระหว่างศึกษา หรือรางวัลจากการเผยแพร่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   19,132  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top