9. การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และการ ประเมิน ผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


 1. นักศึกษา ต้องจัดทำรายงาน ความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 และรายงานต่อ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ เมื่อใกล้จะสิ้นสุด ภาคการศึกษา แต่ละภาค

 2. คณะกรรมการ ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ติดตามตรวจสอบ และเร่งรัด การทำวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ของนักศึกษา รวมทั้ง ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการ ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จะประเมินผลความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จากการติดตาม การทำงานวิจัย และจากสรุปรายงานของนักศึกษา

 3. คณะกรรมการ ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สรุปความเห็น ที่มีต่อการปฏิบัติงานวิจัย ของนักศึกษา และจากรายงาน ความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษา และลงมติ ประเมินผลความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยใช้สัญลักษณ์ P / S / U พร้อมทั้งลงนามรับรอง
  "P" (in Progress) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยยังอยู่ในขั้นกำลังดำเนินการ ยังไม่อาจประเมินได้ว่าในขณะที่ทำการประเมินอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ

  "S" (Satisfactory) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ

  "U" (Unsatisfactory) หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ คืออยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  • นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์แล้วในภาคการศึกษานั้น แต่ยังมิได้ดำเนินการจัดทำ โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  • นักศึกษาไม่ปฏิบัติ ตามแผนงานวิจัยที่กำหนด หากการประเมินผล ความก้าวหน้า ในการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ของนักศึกษา ปรากฏสัญลักษณ์ "U" ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา หรือ "P" ติดต่อกัน 4 ภาคการศึกษา ประธานคณะกรรมการ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งกำหนด แนวทางแก้ไข และรายงานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบ และพิจารณาหาข้อยุติ

 4. ประธานคณะกรรมการ ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ส่งแบบฟอร์มนี้ (บฑ.42) ซึ่งปรากฏการรายงานผลจากศึกษา และการประเมินผล ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อไว้ใช้ประโยชน์
  • ใช้เป็นหลักฐาน ในการแจ้ง ประเมินผลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ลงในแบบฟอร์ม GR 37 Examination Grades ส่งบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องส่งแบบฟอร์ม การรายงานผล (บฑ.42) แนบมาพร้อมกับการส่ง GR.37 ให้บัณฑิตวิทยาลัยด้วย
  • ใช้เป็นหลักฐาน ในการติดตาม การทำวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ของนักศึกษา และการกำกับดูแล การทำหน้าที่ควบคุม การทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของคณะกรรมการปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


   5,827  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top