12. การส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในรูปแบบดิจิทัล


  นักศึกษาที่มีผลสอบวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ "ผ่าน" ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นักศึกษาต้องจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบดิจิทัล ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนด ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word และ ACROBAT FORMAT หรือ PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF) จำนวน 1 ไฟล์ และต้องตรวจสอบให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ครบถ้วน โดยต้องส่งให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการด้วย) นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ปรากฏผล " ผ่าน "

หากนักศึกษา ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลังจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล " ผ่าน " เกินกว่า 21 วัน ให้ถือว่า เป็นการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ล่าช้า นักศึกษาต้องชำระค่าปรับสำหรับการล่าช้า วันละ 200 บาท นับจนถึงวันที่ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ e-Thesis Submission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/ethesis/stu/login.php

และการล่าช้านี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันหลังจากวันครบกำหนดส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเกินกว่า 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   7,477  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top