12. การส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


นักศึกษาต้องจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนด ของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 เล่ม พร้อม CD-ROM ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word และ ACROBAT FORMAT หรือ PORTABLE DOCUMENT FORMAT (PDF) จำนวน 1 ชุด และต้องตรวจสอบให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปเล่มวิทยานิพนธ์และที่ปรากฏใน CD-ROM ถูกต้องตรงกันทุกหน้าโดยต้องส่งให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการด้วย) นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ปรากฏผล " ผ่าน "

หากนักศึกษา ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ หลังจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล " ผ่าน " เกินกว่า 21 วัน ให้ถือว่า เป็นการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ล่าช้า นักศึกษาต้องชำระค่าปรับสำหรับการล่าช้า วันละ 200 บาท นับจนถึงวันที่มาส่งรูปเล่มและ CD-ROM ที่บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้วันที่นำส่งต้องภายในเวลา 15.00 น. ด้วย หากเกิน 15.00 น. จะถูกปรับเป็นอัตราของวันรุ่งขึ้น (ระยะเวลาการคิดค่าปรับไม่นับรวมวันหยุดราชการ) และการล่าช้านี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันหลังจากวันครบกำหนดส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเกินกว่า 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   6,096  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top