11. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ในการตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

"ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และตอบข้อซักถาม ได้เป็นที่พอใจ ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไม่ต้องมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมสาระสำคัญ นักศึกษาสามารถ จัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้ทันที

"ผ่านโดยมีเงื่อนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือตอบข้อซักถาม ให้เป็นที่พอใจของ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีความเห็นว่า สมควรให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมสาระสำคัญ/ หรือแก้ไขวิธีการเรียบเรียงวิทยาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทั้งนี้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จะต้องระบุเงื่อนไขนั้นๆ พร้อมทั้ง ระบุระยะเวลาที่กำหนดให้นักศึกษา ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง นับตั้งแต่ วันที่นักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบ คือ ต้องไม่เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) สำหรับการ แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และไม่เกิน 30 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) สำหรับการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์

หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้องแจ้งเหตุผล พร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงาน ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่า ผลการสอบเป็น "ตก" ซึ่งจะมีผลให้นักศึกษา ต้องดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และเริ่มขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้การขออนุมัติขยายเวลา ต้องดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลา ที่กำหนดตามเงื่อนไขของผลการสอบ

"ไม่ผ่าน" หมายถึง นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบฯ และ/หรือไม่สามารถตอบข้อซักถาม ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงสาระของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ/หรือวิธีการวิจัยที่ตนได้ทำ

นักศึกษาที่สอบ "ไม่ผ่าน" จะต้องดำเนินการปรับปรุง จัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหม่ ตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
  1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษาต้องมาขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกครั้ง และลงทะเบียนสอบใหม่กับบัณฑิตวิทยาลัย

  2. ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ แจ้งผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม บฑ.3

  3. หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้องแจ้งเหตุผล พร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงาน ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก/ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัย จะถือว่าผลการสอบเป็น "ตก" นักศึกษาต้องดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่ และเริ่มต้นขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้การขออนุมัติขยายเวลา ต้องดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนด


   6,867  ครั้ง

สารบัญ

___

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
Scroll top