Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGIONS AND DEVELOPMENT
ประธานหลักสูตร : ผศ. วุฒินันท์ กันทะเตียน
Program Director : Asst.Prof. WUTTHINANT KANTATIAN

แบบรายงานตัวเข้าศึกษา หนังสือแสดงเจตนา และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการรับเข้าศึกษา (บฑ. 23)
กำหนดการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ใช้กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทันตกรรมของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาและตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทันตกรรมของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพนักศึกษา
แผนผังบริเวณห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


รหัสนักศึกษา ผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา  
6038253 SHRD/M
AppID:2511MG00001
ยศธร หาญทวีวัฒนา (**)
  YOTSATHON HANTAWEEWATANA
ผศ. วุฒินันท์ กันทะเตียน 
Asst.Prof. WUTTHINANT KANTATIAN
 
Total applicants: 1 person(s).
 
* นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ให้มีผล "ผ่าน" ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์

เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอันดับสำรอง คือ
1. การเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอันดับสำรองเข้าศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอันดับสำรอง ไม่มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการรายงานตัว


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University