ค้นหา :  
SCHEDULE OF COURSES OFFERED FOR REGISTRATION IN ACADEMIC YEAR 2015

FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (International Program) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH NURSE PRACTITIONER (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH NURSE PRACTITIONER (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF PUBLIC HEALTH (คณะสาธารณสุขศาสตร์ )
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM IN INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF DENTISTRY (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN DENTISTRY (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน )
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY (คณะเทคนิคการแพทย์ )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY(INTERNATION PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL SCIENCE (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MODEL TECHNOLOGY FOR MEDICAL EDUCATION (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์)
FACULTY OF ENGINEERING (คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING ()
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY (คณะกายภาพบำบัด)
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND REPRODUCTIVE HEALTH RESEARCH(INTERNATIONAL PROGRAM) (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม)
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY (โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ )
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM) (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ETHICAL STUDIES(Special Program) (SPECIAL PROGRAM) (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ(ภาคพิเศษ))
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGIONS AND DEVELOPMENT (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM) (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT(Special Program) (SPECIAL PROGRAM) (การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ(ภาคพิเศษ))
INSTITUTE OF NUTRITION (สถาบันโภชนาการ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD AND NUTRITIONAL TOXICOLOGY (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ))
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL STUDIES (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)
MASTER OF PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF PUBLIC HEALTH & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE (โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน )
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL EPIDEMIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF SCIENCE (คณะวิทยาศาสตร์ )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PATHOBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ))
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ )
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(Special Program) (SPECIAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ))
RATCHASUDA COLLEGE (วิทยาลัยราชสุดา )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES(Special Program) (SPECIAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ภาคพิเศษ))
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (Special Program) (SPECIAL PROGRAM) (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ภาคพิเศษ))
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL(Special Program) (SPECIAL PROGRAM) (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ(ภาคพิเศษ))
FACULTY OF PHARMACY (คณะเภสัชศาสตร์)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ))
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONNAL PROGRAM) (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM) (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM) (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ))
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION (โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์)
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY ()
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ))
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)