Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
ทุนภายใน ทุนภายนอก
 
  รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับ สนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียดทุน
 
 
Download PDF File
 
     

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้

ใบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2554ลำดับ นักศึกษาผู้ได้รับทุน สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
1. นายถิรนัทธ์ ระมัดตน
5237229 TMTM/M
อายุรศาสตร์เขตร้อน

ผศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2. นายณรงค์ปกรณ หงศาลา
5037409 ADAD/M
วิทยาการเสพติด ผศ.ดร.พราม อินพรม
สถาบันแห่งชาติพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. นายอนุชา จิตรอักษร
5037760 CFHD/M
พัฒนาการมนุษย์ ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
คณะกายภาพบำบัด
4. น.ส.เฟื่องฟ้า ขอบคุณ
5236690 PTPT/M
กายภาพบำบัด อ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
5. น.ส.อาภาพันธ์ บัณฑิต
5236382 DTPE/M
ปริทันตวิทยา ศ.คลินิก ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6. นายศรุติ เดชวิถี
5037805 SHSM/M
การจัดการทางการกีฬา ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
7. นายไมตรี ไชยมงคล
5236886 SHSM/M
การจัดการทางการกีฬา ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
8. น.ส.วรัญญา จิตรผ่อง
5037888 SHCJ/M
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
9. น.ส.กีรติ สายมณี
5137306 SPSS/M
วิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.ประณมพร จ๋วงพานิช
10. น.ส.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา
4936172 SPSS/M
วิทยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
11. นายชัยยศ อ่วมจันทร์
5137301 SPSS/M
วิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.วารี วิดจายา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
12. น.ส.นิภาวรรณ ภิรมย์พูล
5137288 MBNS/M
ประสาทวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
13. นายภัทรพงศ์ อินชะนะ
5237187 MBMG/M
อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม
สถาบันโภชนาการ
14. นายวัชรพล ขุนอินทร์
5137376 NUFN/M
อาหารแลโภชนาการเพื่อการพัฒนา ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
คณะเภสัชศาสตร์
15. น.ส.นิสา สวัสดี
5237762 PYPP/M
เภสัชเคมี และพฤกษเคมี ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร
16. นายชัยชนก หลิมวงศ์
5237784 PYPT/M
เภสัชการ ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. นายนัฐพร อินทวชิรารัตน์
5036124 EGBE/M
วิศวกรรม ชีวการแพทย์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
18. น.ส.วิฎชุดา ตรีสิทธิวนิช
5236741 EGIC/M
วิศวกรรมเคมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒนะ
19. น.ส.ศิริธร นาคชำนาญ
5237483 EGIC/M
วิศวกรรมเคมี ดร.จุฬารัตน์ ครองแถว
20. น.ส.อุษา เกิดกิ่ง
5236750 EGIE/M
วิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา
21. น.ส.มาลิดา แสงจำปา
5037542 EGTI/M
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ อ.ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
22. น.ส.คันธรส วิทยาภิรมย์
5237714 LCLG/M
ภาษาศาสตร์ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
23. นายประจักษ์ คีรีศรี
5036259 LCCS/M
วัฒนธรรมศึกษา ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
24. น.ส.ชยาภา อานามวัฒน์
5136867 LCCU/M
วัฒนธรรมและการพัฒนา อ.ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
คณะพยาบาลศาสตร์
25. น.ส.มลฤดี ยืนยาว
5036749 NSPN/M
การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
26. น.ส.สุดา ใจห้าว
5136724 NSAM/M
การผดุงครรภ์ขั้นสูง ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร
27. น.ส.ปวงกมล กฤษณบุตร
5236513 NSAN/M
การพยาบาลผู้ใหญ่ ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28. น.ส.ษารินทร์ สิงห์สวัสดิ์
5236440 RACN/M
การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ผศ.ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์
29. น.ส.วันทนีย์ ชัยฤทธิ์
5236442 RACN/M
การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
30. น.ส.ณัฐติพร อ้นด้วง
5236428 RAPN/M
การพยาบาลเด็ก ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
31. น.ส.สุภาพร ศรีสุวรรณ
5236467 RAMP/M
ฟิสิกส์การแพทย์ ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร

ลำดับ นักศึกษาผู้ได้รับทุน สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
32. นายชรินทร สีด้วง
5237240 SIFS/M
นิติวิทยาศาสตร์

อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

33. นายชลภัทร สุวิริยะไพศาล
5237610 SIIM/M
วิทยาภูมิคุ้มกัน ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี
คณะเทคนิคการแพทย์
34. น.ส.จุฬารัตน์ สารชมภู
5236359 MTMT/M
เทคนิคการแพทย์ ศ.ดร.วนิดา อิฐรัตน์
35. น.ส.พรพิมล พฤกษชาญกุล
5337609 MTMT/M
เทคนิคการแพทย์ อ.ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์
36. นายเธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี
5336732 MTMT/M
เทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา
คณะวิทยาศาสตร์
37. น.ส.รตนพร ศุภโรจน์
5337148 SCFS/M
นิติวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
38. น.ส.ปิยมาศ ศรีสมพันธ์
5236942 SCAI/M
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ดร.ทินกร เตียนสิงห์
39. น.ส.สุลักษณา พันธุ์ดิษฐ์
5237082 SCEP/M
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ผศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
40. น.ส.วรัญญา วรนุช
5237014 SCPS/M
สรีรวิทยา ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
41. น.ส.พรพรรณ คงประชา
5237118 SCBC/M
ชีวเคมี รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
42. น.ส.จรีรัฐ พฤกษานิยม
5137100 SCAN/M
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ผศ.ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
43. น.ส.ชญานี อรุณสมบูรณ์
5237669 SCAI/M
เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ดร.ทินกร เตียนสิงห์
44. น.ส.ทักษอร ภุมมะกสิกร
5336650 SCED/M
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
45. นายไตรรัตน์ อุทัยรังษี
5136530 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม อ.ดร.กาญจนา นาคะภากร
46. น.ส.นภารัตน์ มาประชา
5237498 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม อ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
47. น.ส.วันวิสา ศรีพัฒนกุล
5237502 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธุ์
48. นายศุภโชค เสรีลัดดานนท์
5237622 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม รศ.สยาม อรุณศรีมรกต
49. นายภคนนท์ พรหมสุวรรณ
5036330 ENTM/M
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วินัย นุตมากุล
50. นายอนาวิน สุวรรณะ
5336531 ENEP/M
การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
51. นายบวรพงษ์ พจน์ศิริ
5236570 PHIH/M
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
52. นายอัคราช ภมรพล
5236572 PHIH/M
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
53. น.ส.วิมลิน ขาวสนิท
5236282 PHPH/M
โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย
54. น.ส.ยุทาธิรัตน์ สิงหบุตร
5236270 PHPH/M
โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล
55. น.ส.พัชรีย์ แสงทอง
5236288 PHPH/M
โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด อ.ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
56. นางบุญรัตน์ พงศ์ภัณฑารักษ์
5237528 PHPH/M
การพยาบาลสาธารณสุข อ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล
57. นายธันย์ธนัช พูดเพราะ
5136476 PHBS/M
ชีวสถิติ รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
58. น.ส.วริสา สุดสงวน
5137440 PHPH/M
โภชนวิทยา ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
59. น.ส.ดารา จ้อยใบ
5236196 PHPH/M
อนามัยครอบครัว ผศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
60. นายอิทธิพันธ์ ดีสวัสดิ์
5238010 PHES/M
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร


      มูลค่าทุน ทุนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

      กำหนดวันรับทุน
             สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554
       เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125
       ต่อ 117

      การติดต่อขอลงทะเบียนรับทุน
             นักศึกษาผู้ได้รับทุน ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล
      อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ในเวลาราชการ

      เงื่อนไขการรับทุน
             1. วิทยานิพนธ์ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “วิทยานิพนธ์ ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
       มหาวิทยาลัยมหิดล”(This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol
       University Alumni Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผู้วิจัย หัวข้อ “ทุนวิจัย (Research Grant)”
             2. ต้องมอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จำนวน 1 เล่ม
             3. ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจำปี หรือการสัมมนาประจำปีของสมาคมฯ หรือตามโอกาส
      ที่สมาคมฯ กำหนด
 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University