English Sitemap
Thesis Preparation and Submission
ความแตกต่างของวิทยา
นิพนธ์
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ /
สารนิพนธ์
ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก
ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ปริญญาโท
คณะกรรมการในการทำวิทยา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าและ
การประเมินผล การทำวิทยา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ไม่
สามารถ มาทำการสอบได้
ตามกำหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
การส่งวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
การยกเลิกผลการสอบวิทยา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์์เพื่อ
ขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอสำเร็จการศึกษาปริญญา
เอก
การขออนุมัติปริญญา
กำหนดวันสำเร็จการศึกษา
การส่งวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ
กลับหน้าแรก > ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ฯ ป.เอก
 
ประธานหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ Qualifying Examination (จบ ป.เอก/ เป็น รศ. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานต้องเป็นอาจารย์ประจำ) และกำหนดการสอบ ตามแบบฟอร์ม บฑ.35 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันสอบ 15 วันทำการ (การสอบ Qualifying Exam. เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือปากเปล่า เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของ นักศึกษาในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับปริญญาเอก)
 
   
 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
Qualifying Examination และกำหนดสอบ
 
   
 
นักศึกษาสอบ Qualifying Examination ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
และตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
 
   
 
ประธานหลักสูตร ส่งผลการสอบ Qualifying Examination
ตามแบบฟอร์ม บฑ. 38 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันสอบ
 
   
 
นักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์
 
   
 
ประธานหลักสูตรเสนออาจารย์ผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (อาจารย์ประจำจบ ป.เอก / เป็น รศ.) ตามแบบฟอร์ม บฑ.44 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง
 
   
 
นักศึกษาจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และเสนอขอสอบโครงร่างฯ ภายใน 2 ภาคการศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
 
   
 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอผู้ทำหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วม
และกำหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังประธานหลักสูตร
 
   
 
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกำหนดสอบ
ตามแบบฟอร์ม บฑ. 39 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนกำหนดสอบ 15 วันทำการ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
- ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่าง คือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์                                        
- กรรมการสอบโครงร่าง คือ อาจารย์ประจำ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จบ ป.เอก / เป็น รศ./ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
 
   
 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกำหนดการสอบ
 
   
 
นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย
 
   
 
ประธานหลักสูตร ส่งผลการสอบโครงร่าง ฯ ตามแบบฟอร์ม บฑ. 33 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันทำการหลังจากวันสอบ (กรณีผลสอบเป็น "ผ่าน" ต้องส่ง บฑ.1 พร้อมกันไปด้วย) กรณีผลสอบเป็น " ผ่านโดยมีเงื่อนไข " หรือ "ไม่ผ่าน" อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงร่างฯ ต้องติดตามและตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างฯ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ และส่งผลการแก้ไข / ผลสอบโครงร่างฯใหม่ ตามแบบฟอร์ม บฑ.37 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตร และส่งพร้อม บฑ.1
 
   
 
ประธานหลักสูตร เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
และหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม บฑ.1
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์                  
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คือ อาจารย์ประจำ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่จบ ป.เอก /
เป็น รศ./ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
 
   
 
บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งอนุมัติหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
   
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการศึกษา วิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และการใช้ภาษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการทำวิทยานิพนธ์ ติดตามการทำวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
 
   
 
 • หากวิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยที่จะทำการวิจัยในคนหรือเกี่ยวกับคน นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรม หรือเข้าเรียนชั่วโมง
  จริยธรรมการ วิจัยในคนที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล ดูรายละเอียดได้จาก
  www.grad.mahidol.ac.th

 • นักศึกษาต้องเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
  (MU-IRB) ภายใน 90 วัน หลังจากสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัยโดยดำเนินการผ่านบัณฑิตวิทยาลัย
  เฉพาะคณะที่ไม่มีคณะกรรมการวิจัยในคน (IRB)

 • หากเป็นงานวิจัยที่ทำในสัตว์ทดลองขอให้ติดต่อขอคำรับรองจากกองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล โดยตรง เอกสาร
  คำรับรองการทำวิจัยในคนหรือในสัตว์ทดลอง ต้องใส่ไว้ในภาคผนวกของรูปเล่มวิทยานิพนธ์ด้วย
 
   
 
นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและต้องติดต่อกับคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากนักศึกษาต้องทำรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนที่กำลังศึกษา และ
เสนอแผนการทำวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป ตามแบบฟอร์ม บฑ. 42 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อ
เป็นข้อมูลแกอาจารย์ในการประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษาส่งบัณฑิตวิทยาลัย
 
   
 
การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถกระทำได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ยื่นคำร้องทั่วไป (AS-3-10) พร้อมระบุเหตุผล)
 
   
 
นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ต่อเมื่อ ได้ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว
 • ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการทำวิทยานิพนธ์ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อฯ จนถึงวันที่ขอสอบวิทยานิพนธ์ (นับรวมวันหยุดราชการ)

 • สอบผ่านทุกรายวิชา ครบตามจำนวนหน่วยกิต ที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตรและได้ GPA 3.00

 • สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

 • ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้สอบได้

 • เสนอเอกสารต้นฉบับวิทยานิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษาที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
  ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อ่านล่วงหน้า ก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วันทำการ
 
   
 
ประธานหลักสูตร เสนอกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ตามแบบฟอร์ม บฑ.2 ก่อนกำหนดสอบ 15 วันทำการ คณะกรรมการสอบฯ
ต้อง จบ ป.เอก / เป็น รศ. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วย
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย 1 คน และ
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ประจำ กรณีมีความจำเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็นกรรมการสอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 
   
 
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ และออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
   
 
 • การสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นการสอบอย่างเปิดเผย และสอบตามกำหนดการในคำสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย

 • คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทำวิจัย ความรอบรู้ในเนื้อหา
  ความสามารถในการนำเสนอผลงานด้านการพูดและการเขียนตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม โดย
  • ประธานกรรมการสอบให้มีหน้าที่กำกับและดำเนินการสอบและสรุปผลการสอบ
  • กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องแจ้งผลการสอบให้นศ.ทราบภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ, ส่งผลการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตรภายใน 15 วันทำการนับจากวันสอบ, ติดตามควบคุมการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบ

 • หากกรรมการสอบไม่สามารถมาสอบได้ ให้ปฏิบัติ
  • ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกคำสั่งเลื่อนกำหนดการสอบ
  • หากไม่สามารถขอเลื่อนกำหนดการสอบได้ ประธานหลักสูตรต้องขอผลการตรวจวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์จาก
   กรรมการผู้ขาดสอบ เสนอไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติผลการสอบและต้องชี้แจงสาเหตุการที่กรรมการ ไม่สามารถมาสอบได้
 
   
 
นักศึกษาที่ทำการวิจัยในคนหรือในสัตว์ทดลองต้องแจ้งปิดโครงการวิจัยไปยังคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตว์ทดลองด้วย
 
   
 
การจัดทำต้นฉบับวิทยานิพนธ์/และการขอรับบริการตรวจรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์
 1. นักศึกษาควรจัดพิมพ์ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ในส่วนหน้าปก หน้าเสนอวิทยานิพนธ์/หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/ และหน้าบทคัดย่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการจัดพิมพ์ ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำหน้าเสนอวิทยานิพนธ์/และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์/ ไปเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามได้หลังจากที่สอบวิทยานิพนธ์/ปรากฏผล "ผ่าน" แล้ว

 2. เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ ปรากฏผล "ผ่าน" แล้ว จากนั้นจึงนำต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (hard copy และ file ข้อมูลวิทยานิพนธ์) ไปให้เจ้าหน้าที่งาานบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์ (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ)

 3. สำหรับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ต้องการเสนอให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ ของหน่วยภาษาต่างประเทศตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ต้องจัดพิมพ์ด้วยระยะห่างบรรทัด 2 บรรทัด (Double Space) แล้วนำไปเสนอที่หน่วยภาษาต่างประเทศบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ด้วยตนเอง

 4. นักศึกษาต้องเสนอบทคัดย่อฉบับที่อาจารย์ชาวต่างประเทศแก้ไข และบทคัดย่อฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วแนบพร้อมกับหน้าเสนอวิทยานิพนธ์ และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม (คณบดีบัณฑิตจะลงนามเป็นท่านสุดท้ายหลังจากที่คณะกรรมการท่านอื่น ๆ ประธานหลักสูตรและคณบดีต้นสังกัดลงนามเรียบร้อยแล้ว)
 
   
 
 • นักศึกษานำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ฉบับจริง 1 เล่ม และฉบับสำเนา 1 เล่ม) และ CD วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (word file และ PDF file) 1 ชุด ส่งบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมกับแบบฟอร์ม บฑ.40 แจ้งความประสงค์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์บน Website ของบัณฑิตวิทยาลัย

 • บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบข้อมูลในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่อยู่ใน CD

 • นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์พร้อม CD ภายใน 21 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ปรากฎผล "ผ่าน" หากเกินกว่านี้ถือเป็นการส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ล่าช้าต้องชำระค่าปรับ วันละ 200 บาท
  ระยะเวลาส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ล่าช้าต้องไม่เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับจากวันครบกำหนดส่งวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ หากเกิน 90 วัน บัณฑิตวิทยาลัย จะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ หากนักศึกษา ยังคงต้องการรับปริญญานั้นอีก ต้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่ และเริ่มขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมด
 
   
 
นักศึกษา ป.เอก ต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลและมีผู้ประเมิน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 
   
 
ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญา มายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม บฑ. 5
 
   
 
นักศึกษาได้รับเอกสารหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและ Transcript หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร
 
Download PDF File Download PDF File