English Sitemap
Thesis Preparation and Submission
ความแตกต่างของวิทยา
นิพนธ์
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ /
สารนิพนธ์
ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก
ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ปริญญาโท
คณะกรรมการในการทำวิทยา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าและ
การประเมินผล การทำวิทยา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
กรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ไม่
สามารถ มาทำการสอบได้
ตามกำหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
การส่งวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูล
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
การยกเลิกผลการสอบวิทยา
นิพนธ์/สารนิพนธ์
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอสำเร็จการศึกษาปริญญา
เอก
การขออนุมัติปริญญา
กำหนดวันสำเร็จการศึกษา
การส่งวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ
กลับหน้าแรก > การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
 
Download PDF File GR.47 Publication Form การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 
     
ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ ทั้ง แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) และแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ที่เข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ต้องเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นเกณฑ์ประการหนึ่งในการ ขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
 1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน วารสารที่มีนัก วิชาการกลั่นกรองหรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและ มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full paper)

 2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
  ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและ มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full paper)
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอกำหนดประเภทของวารสารหรือสิ่งพิมพ์และ ประเภทของที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก จะเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต่อไปนี้
 1. วารสารหรือสิ่งพิมพ์
  วารสารหรือ สิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาจะนำผลงานหรือ ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ลงตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและ มีระบบประเมินบทความ

  นักศึกษาสามารถเสนอแบบฟอร์ม บฑ.47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวารสารก่อนส่งผลงานไปตีพิมพ์

  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์ หรือการได้รับการตอบรับจากวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ดังกล่าวพร้อมสำเนาบทความ จำนวน 2 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา และส่งสำเนาพิมพ์ (reprint) ฉบับจริงจำนวน 2 ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวารสารตีพิมพ์

 2. ที่ประชุมวิชาการ
  ที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาจะนำผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่

  2.1 การจัดประชุมต้องดำเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยระดับ คณะ หรือ หากเป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขา ต้องดำเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดภาควิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น
  2.2 การจัดประชุม ในข้อ 2.1 ต้องมีการจัดทำเอกสาร รวมผลงานวิจัย (Full paper) หลังการประชุม (Proceedings) และนักศึกษา ต้องนำผลงานหรือ ส่วนหนึ่ง ของผลงานวิทยานิพนธ์ ที่นำเสนอใน ที่ประชุมวิชาการ ลงเผยแพร่ในเอกสารรวบรวม ผลงานวิจัย (Full paper) หลังการประชุม (Proceedings) ด้วย

  นักศึกษาต้องส่ง (1) หลักฐานการไปนำเสนอผลงาน และ (2) สำเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ในเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยหลังการประชุม (Proceedings) จำนวน 2 ชุดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

รายชื่อวารสารที่นักศึกษาปริญญาโท ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตาม บฑ.47 และผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นวารสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เดือนพฤษภาคม 2554


หมายเหตุ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/paper.htm