English Sitemap
Thesis Preparation and Submission
 

1. ความแตกต่างของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและ
ระดับดุษฎีบัณฑิต
2. ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. การพิมพ์วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  
4. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก
5. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ /
สารนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
6. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
7. การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และการ
ประเมิน ผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
8. การดำเนินการกรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่สามารถมาทำการ
สอบ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ตามกำหนด
9. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
10. การส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ /
สารนิพนธ์
11. การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
12. การขออนุมัติปริญญา
13. กำหนดวันสำเร็จการศึกษา
14. การส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ