นายไตรรัตน์ อุทัยรังษี
Mr. Brand Ambassador
2008
นายศุภชาติ เม่นประเสริฐ นางสาวณัฐพร ชุมพลวงศ์  
 
   
นางสาวสุพัชรีภรณ์ พลเคน นางสาวพิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน
Popular Vote 2008,
ขวัญใจทูตบัณฑิตสัมพันธ
นางสาวสลักจิต ชื่นชม  
 
   
นางสาวพัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา
Best Spirit Brand Ambassador 2008
นางสาวนัทกร ประจุศิลป นางสาวนิตวรา วิกัน  
 
   
นางสาวขวัญแก้ว วงษ์เจริญ
Miss. Brand Ambassador 2008
นางสาวปัญจพาณ์ สุขโข นางสาวธัญญาศิริ โสมคำ  
 
   
นางสาวสุภนิดา ณ ลำปาง นางสาวกนกอร แสงทอง นางสาวเกวลิน แผ่นทอง  
 
       
MISS LI YING      
 

Brand Ambassador Awards

1. Mr.Brand Ambassador of
    Graduate Studies
2. Ms.Brand Ambassador of
    Graduate Studies
3. The Congeniality Award
    Brand Ambassador
4. Popular Vote Brand
    Ambassador
5. The Best Spirit Award of
    Brand AmbassadorFollow us