ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการคัดเลือกทูตบัณฑิตสัมพันธ์โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่ต่างคณะ สถาบัน และเชื้อชาติ ได้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทและกิจกรรมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลยิ่งขึ้น เกิดการสร้างความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบันของตน อีกทั้งนักศึกษาสามารถเป็นสื่อในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างดียิ่ง และโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
     เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดจัดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 13 (Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2020) ขึ้น เพื่อค้นหาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ปฏิบัติเสมือนทูตด้านวัฒนธรรม และทูตประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลออกสู่สาธารณชน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในฐานะตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจในประวัติ  ความเป็นมา  และทราบถึงการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย
  • เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน  กิจกรรมต่าง ๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัย  และภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทางด้านการศึกษา  ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ ของ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดการยอมรับต่อสาธารณชน อันจะนำไปซึ่งการเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งไทยและต่างชาติ)   ให้เข้ามาศึกษาในสถาบันมากขึ้น
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการ  “การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก”  และการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ไปยังคนรุ่นใหม่  เปิดกว้างในการยอมรับความเห็น  รูปแบบ  และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย  และตรงต่อกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น  อีกทั้งเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่การเป็น  Brand  Ambassador  หรือทูตด้านการศึกษามืออาชีพของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาต่าง ๆ ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  รวมทั้งมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา  และการประกอบอาชีพในอนาคต
  • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความผูกพันในสถาบันให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  การปรับตัวในการทำงานร่วมกับเพื่อนในสาขาวิชาอื่น ๆ และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ  มีมนุษยสัมพันธ์  การช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และยึดมั่นในคุณความดีมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

Brand Ambassador Awards

1. Mr.Brand Ambassador of
    Graduate Studies
2. Ms.Brand Ambassador of
    Graduate Studies
3. The Congeniality Award
    Brand Ambassador
4. Popular Vote Brand
    Ambassador
5. The Best Spirit Award of
    Brand AmbassadorFollow us