ความเป็นมา


ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า การที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องมีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม ที่เรียกกันว่า Soft skills ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะ Soft skills ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก โดยมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะ Soft skills ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skills development)

โดยกำหนดทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

 • 1. Communication and Language Skills
 • 2. Leaderships and Management skills
 • 3. Creative and Innovative Skills (สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
 • 4. Digital Literacy Skills
 • 5. Health Literacy Skills (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)
 • 6. Entrepreneurial Literacy Skills (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)

นโยบาย

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป ต้องผ่านกิจกรรม Professional and personal skills development ทุกคน จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ โดยนักศึกษาในทุกระดับชั้นจะต้องผ่านอย่างน้อย 1 โครงการในทุก required skills จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
 • กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จะปรากฎใน Transcript ของนักศึกษา
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
 • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีการแสดงปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้
 • ในกรณีที่ส่วนงาน หรือหลักสูตร มีโครงการหรือรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับทักษะบางด้านอยู่แล้ว สามารถขอเทียบเคียงได้ โดยกรอกแบบฟอร์มเทียบเคียงกิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาว่าสามารถให้เทียบเคียงได้หรือไม่ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการกิจการนักศึกษาทุกสองเดือน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเทียบเคียงกิจกรรมได้มากที่สุด 2 ทักษะ โดยอย่างน้อย 2 ทักษะ ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
 • นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Professional and personal skills development ผ่านระบบออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ได้

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ


ลำดับ รายการ Pdf Word Download
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
1. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 -    43    ครั้ง
2. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -    270    ครั้ง
3. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 -    380    ครั้ง
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระที่ 2) -    4,276    ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. ขั้นตอนการส่งเอกสารขอเทียบกิจกรรมโครงการ Professional and Personal Skills Development -    291    ครั้ง
5. แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม -    423    ครั้ง
6. ใบคำร้องการขอเทียบกิจกรรม Professional and personal skills development (สำหรับนักศึกษา)    618    ครั้ง
7. แบบฟอร์มขอเทียบกิจกรรม Professional and personal skills development (สำหรับหลักสูตร)    276    ครั้ง
8. แบบฟอร์มโครงการ    291    ครั้ง
9. กำหนดการส่งเอกสารจากส่วนงาน / หลักสูตรเพื่อขอเทียบกิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย -    92    ครั้ง

สำหรับเจ้าหน้าที่