ความเป็นมา


ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า การที่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องมีมากกว่าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม ที่เรียกกันว่า Soft skills ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะ Soft skills ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก โดยมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะ Soft skills ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and personal skills development)

โดยกำหนดทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  • 1. Language and communication skills
  • 2. Leaderships and management skills
  • 3. Research skills
  • 4. Information technology skills

นโยบาย

  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป ต้องผ่านกิจกรรม Professional and personal skills development ทุกคน จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ โดยนักศึกษาในทุกระดับชั้นจะต้องผ่านอย่างน้อย 1 โครงการในทุก required skills จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
  • กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จะปรากฎใน Transcript ของนักศึกษา
  • นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
  • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะมีการแสดงปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้
  • ในกรณีที่ส่วนงาน หรือหลักสูตร มีโครงการหรือรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับทักษะบางด้านอยู่แล้ว สามารถขอเทียบเคียงได้ โดยกรอกแบบฟอร์มเทียบเคียงกิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาว่าสามารถให้เทียบเคียงได้หรือไม่ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการกิจการนักศึกษาทุกสองเดือน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเทียบเคียงกิจกรรมได้มากที่สุด 3 ทักษะ โดยอย่างน้อย 1 ทักษะ ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
  • นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Professional and personal skills development ผ่านระบบออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ได้

ข่าวและกิจกรรม

 

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สำหรับเจ้าหน้าที่

ติดตามเรา