word  PDF
COURSE OUTLINE
1.รหัสและชื่อรายวิชา: SHRD512 : MANAGEMENT OF RELIGIOUS ORGANIZATION 3(3 -0 -0 )
สมศน๕๑๒ : การจัดการองค์การทางศาสนา 3(3 -0 -0 )
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒินันท์  กันทะเตียน
          สถานที่ติดต่อ :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
          โทร : 081-850-1737  e-mail :wutthinant.kan@mahidol.ac.th
Tentative Schedule
สัปดาห์ที่ /ครั้งที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตัวเอง
1 บทนำ: ความสำคัญของการศึกษาการจัดการองค์การทางศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
2 ทฤษฏีองค์การ หลักการจัดการองค์การ 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
3 โครงสร้างองค์การ การควบคุมดูแล การประเมินผล 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
4 การสื่อสารองค์การ การสร้างแรงจูงใจ 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
5 การตัดสินใจและภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การศาสนา 3 0 6  รศ.ดร.ปกรณ์  สิงห์สุริยา
6 ความรู้เกี่ยวกับองค์การศาสนา องค์การศาสนาในประเทศไทย 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
7 ความรู้เกี่ยวกับองค์การพุทธศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
8 หลักคำสอนทางพุทธศาสนาว่าด้วยการบริหารจัดการองค์การ 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
9 แนวทางการพัฒนาองค์การศาสนาพุทธในปัจจุบัน 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
10 ความรู้เกี่ยวกับองค์การคริสต์ศาสนา 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
11 หลักคำสอนทางคริสต์ศาสนาว่าด้วยการบริหารจัดการองค์การ 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
12 แนวทางการพัฒนาองค์การศาสนาคริสต์ในปัจจุบัน 3 0 6  ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์
13 ความรู้เกี่ยวกับองค์การศาสนาอิสลาม 3 0 6 -
14 หลักคำสอนทางศาสนาอิสลามว่าด้วยการบริหารจัดการองค์การ 3 0 6 -
15 แนวทางการพัฒนาองค์การศาสนาอิสลามในปัจจุบัน 3 0 6 -
16 นำเสนอรายงาน และอภิปรายร่วม 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
17 สอบปลายภาค 3 0 6  ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน
18 รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 45 0 90 -