Apply

เลือกหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบที่ช่องที่เป็นสีส้ม (*)

หมายเหตุ:
  1. ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นผลผ่านได้
  2. ศูนย์ทดสอบ TOEFL-ITP ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลคะแนน
  3. ในกรณีที่มีผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ จะต้องแนบเอกสารผลคะแนนนั้นด้วย *

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Kanjanee Rotesin
สัญชาติ
ไทย


1
2
3
บาท/เดือน
บาท/เดือน


ประวัติการศึกษาข้าพเจ้าขอรับรองว่าคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครนักศึกษาของบัณพิตวิทยาลัย และข้อความ ที่ระบุไว้ในการสมัครข้างต้นพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในการสมัครหรือ หลักฐานเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษา หากผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว