การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์ในส่วนของหน้าบทคัดย่อ
ในเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

___

ใช้เฉพาะนักศึกษารหัสนักศึกษา ตั้งแต่ 62XXXXX เป็นต้นไป

1. Normal course 2. International course
  1. 1.1 Thai Language Book Version
  2. 1.2 English Language Book Version

Download Thesis Preparation and Submission


   36,360  ครั้ง