วันพุธที่   16   มกราคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิศวกรไฟฟ้าระดับอาวุโส
- วิศวกรที่ปรึกษา
- วิศวกรควบคุมระบบ
- วิศวกรออกแบบระบบ
- อาจารย์ นักวิชาการ
- นักวิจัย
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศฟฟ๕๐๑ : คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3
วศฟฟ๕๐๒ : วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสังคมสมัยใหม่ 3
วศฟฟ๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศฟฟ๕๐๔ : สัมมนา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศฟฟ๕๐๕ : ระบบควบคุมขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๐๖ : การควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ 3
วศฟฟ๕๐๗ : การออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 3
วศฟฟ๕๐๘ : วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารสมัยใหม่ 3
วศฟฟ๕๐๙ : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3
วศฟฟ๕๑๐ : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๑๑ : ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากำลัง 3
วศฟฟ๕๑๒ : คุณภาพระบบไฟฟ้ากำลัง 3
วศฟฟ๕๑๓ : เครื่องแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๑๔ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน 3
วศฟฟ๕๑๕ : แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตช์ 3
วศฟฟ๕๑๖ : การประมวลผลภาพและสัญญาณเชิงเลข 3
วศฟฟ๕๑๗ : การประมาณสัญญาณทางสถิติและการตรวจหา 3
วศฟฟ๕๑๘ : การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
วศฟฟ๕๑๙ : การสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์ 3
วศฟฟ๕๒๐ : การสื่อสารไร้สาย 3
วศฟฟ๕๒๑ : การสื่อสารแถบกว้าง 3
วศฟฟ๕๒๒ : การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง 3
วศฟฟ๕๒๓ : วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๒๔ : วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๒๕ : หัวข้อพิเศษด้านการประมวลผลภาพและสัญญาณและการประยุกต์ 3
วศฟฟ๕๒๖ : หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 3
วศฟฟ๕๒๗ : หัวข้อพิเศษด้านระบบฝังตัวขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศฟฟ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12