วันจันทร์ที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. วิศวกรไฟฟ้าระดับอาวุโส
๒. วิศวกรที่ปรึกษา
๓. วิศวกรควบคุมระบบ
๔. วิศวกรออกแบบระบบ
๕. อาจารย์ นักวิชาการ
๖. นักวิจัย
๗. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศฟฟ๕๐๑ : คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3
วศฟฟ๕๐๒ : วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสังคมสมัยใหม่ 3
วศฟฟ๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศฟฟ๕๐๔ : สัมมนา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศฟฟ๕๐๕ : ระบบควบคุมขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๐๖ : การควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ 3
วศฟฟ๕๐๗ : การออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 3
วศฟฟ๕๐๘ : วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารสมัยใหม่ 3
วศฟฟ๕๐๙ : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ 3
วศฟฟ๕๑๐ : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๑๑ : ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากำลัง 3
วศฟฟ๕๑๒ : คุณภาพระบบไฟฟ้ากำลัง 3
วศฟฟ๕๑๓ : เครื่องแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๑๔ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน 3
วศฟฟ๕๑๕ : แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตช์ 3
วศฟฟ๕๑๖ : การประมวลผลภาพและสัญญาณเชิงเลข 3
วศฟฟ๕๑๗ : การประมาณสัญญาณทางสถิติและการตรวจหา 3
วศฟฟ๕๑๘ : การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
วศฟฟ๕๑๙ : การสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์ 3
วศฟฟ๕๒๐ : การสื่อสารไร้สาย 3
วศฟฟ๕๒๑ : การสื่อสารแถบกว้าง 3
วศฟฟ๕๒๒ : การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง 3
วศฟฟ๕๒๓ : วิศวกรรมสายอากาศขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๒๔ : วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 3
วศฟฟ๕๒๕ : หัวข้อพิเศษด้านการประมวลผลภาพและสัญญาณและการประยุกต์ 3
วศฟฟ๕๒๖ : หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารโทรคมนาคม 3
วศฟฟ๕๒๗ : หัวข้อพิเศษด้านระบบฝังตัวขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศฟฟ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12