เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

จุดเด่นของหลักสูตร


- มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้จากภาคปฏิบัติสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์
- มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดช่องว่างและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดม
ศึกษาให้การรับรอง
๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหลังจบปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี หรือ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 60            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนระดับสูง
- นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- นักวิจัยที่มีทักษะและความสามารถสูงด้านการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
- บุคลากรมหาวิทยาลัยด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
- ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมนก๕๖๑ : ทฤษฎีนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐขั้นสูง 3
สมนก๕๖๒ : ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3
สมนก๕๖๓ : นโยบายและการจัดการการคลัง 3
สมนก๕๖๔ : การจัดการทุนมนุษย์ในการบริหารงานภาครัฐ 3
สมนก๕๖๕ : ประเด็นนโยบายสาธารณะเชิงวิพากษ์ 3
สมนก๕๖๖ : การศึกษาดูงานด้านนโยบายสาธารณะ 3
สมนก๕๗๓ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๑ 1
สมนก๕๗๔ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๒ 1
สมนก๕๗๕ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมนก๕๖๗ : ปัญหาชุมชนและเขตเมืองในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 3
สมนก๕๖๘ : นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
สมนก๕๖๙ : นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากร 3
สมนก๕๗๐ : นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3
สมนก๕๗๑ : การศึกษาอิสระสำหรับนักนโยบายสาธารณะ 3
สมนก๕๗๒ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมนก๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36