เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พุทธศาสนศึกษา)

วิชาเอก

 • วิชาเอกพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
 • วิชาเอกพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวัชรยาน
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๑ 
    ๑.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
    (๑) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
       พุทธศาสนศึกษา พุทธปรัชญา บาลี สันสกฤต
    (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
    (๓) มีพื้นฐานทางภาษาบาลีหรือสันสกฤต
    (๔) มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ไม่เป็น 
       ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อจบหลักสูตร และมีผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาตีพิมพ์
       เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในวารสารหรือในประมวลเอกสารการประชุมทางวิชาการที่น่า
        เชื่อถืออย่างน้อย ๒ เรื่อง
    (๕) มีโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
       สำหรับการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาระดับปริญญาเอก	
    (๖) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
       เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  
  ๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๒ 
     ๒.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
     (๑) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
        พุทธศาสนศึกษา พุทธปรัชญา บาลี สันสกฤต  
     (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
     (๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
        เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  
     ๒.๒ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
     (๑) สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
        วิชาพุทธศาสนศึกษา พุทธปรัชญา บาลี สันสกฤต หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 
        ๙ ประโยค
     (๒) มีผลการเรียนดีเด่น (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
     (๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
        เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๑
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  แบบ ๒
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
  - ผู้นำองค์กรทางศาสนา
  - บรรณาธิการทางด้านพระพุทธศาสนา
  - พระธรรมทูต ผู้เผยแผ่ศาสนา

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 1

  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
  สมพศ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  สมพศ๕๐๓ : สัมมนาพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  สมพศ๕๐๔ : การตีความและวิธีวิเคราะห์ทางพระพุทธศาสนา 3
  สมพศ๕๐๕ : ต้นฉบับคัมภีร์ใบลานและทฤษฏีการตรวจชำระ 3
  สมพศ๕๐๖ : สัมมนาพระพุทธศาสนาในบริบทของวรรณคดีสันสกฤตของฮินดู 3
     สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
  สมพศ๕๐๓ : สัมมนาพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  สมพศ๕๐๔ : การตีความและวิธีวิเคราะห์ทางพระพุทธศาสนา 3
  สมพศ๕๐๕ : ต้นฉบับคัมภีร์ใบลานและทฤษฏีการตรวจชำระ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
     วิชาเอกพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
  สมพศ๕๐๗ : สัมมนาวรรณคดีบาลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  สมพศ๕๐๘ : วรรณคดีพระวินัย 3
  สมพศ๕๐๙ : วรรณคดีพระสูตร 3
  สมพศ๕๑๐ : วรรณคดีพระอภิธรรม 3
  สมพศ๕๑๑ : สัมมนาพระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถา 3
     วิชาเอกพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวัชรยาน
  สมพศ๕๑๒ : สัมมนาคัมภีร์มหายานสูตรยุคแรก 3
  สมพศ๕๑๓ : สัมมนาพระสูตรมหายาน 3
  สมพศ๕๑๔ : สัมมนาโยคาจารสูตร 3
  สมพศ๕๑๕ : สัมมนาพระพุทธศาสนาตันตระ 3
  สมพศ๕๑๖ : สัมมนามหายานและพระพุทธศาสนาฝ่ายตันตระ 3
     สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
     วิชาเอกพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
  สมพศ๕๐๗ : สัมมนาวรรณคดีบาลีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
  สมพศ๕๐๘ : วรรณคดีพระวินัย 3
  สมพศ๕๐๙ : วรรณคดีพระสูตร 3
  สมพศ๕๑๐ : วรรณคดีพระอภิธรรม 3
     วิชาเอกพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวัชรยาน
  สมพศ๕๑๒ : สัมมนาคัมภีร์มหายานสูตรยุคแรก 3
  สมพศ๕๑๓ : สัมมนาพระสูตรมหายาน 3
  สมพศ๕๑๔ : สัมมนาโยคาจารสูตร 3
  สมพศ๕๑๕ : สัมมนาพระพุทธศาสนาตันตระ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สมพศ๕๑๗ : สัมมนาพระพุทธศาสนาระยะแรก 3
  สมพศ๕๑๘ : สัมมนาคัมภีร์สันสกฤตและประกฤตที่มิใช่มหายาน 3
  สมพศ๕๑๙ : สัมมนาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 3
  สมพศ๕๒๐ : สัมมนาความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสมัยใหม่ 3
  สมพศ๕๒๑ : สัมมนาพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3
  สมพศ๕๒๒ : สัมมนาวรรณคดีบาลีของประเทศไทย 3
  สมพศ๕๒๓ : สัมมนาแง่มุมของพระพุทธศาสนาทิเบตหรือจีน 3
  สมพศ๕๒๔ : การศึกษาอิสระ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  สมพศ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
     สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
  สมพศ699 : วิทยานิพนธ์ 36
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต
  สมพศ๕๐๐ : ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาทิเบต หรือภาษาจีน ๑ 3
  สมพศ๕๐๑ : ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาทิเบต หรือภาษาจีน ๒ 3