เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เนื้อหาของหลักสูตรฯมุ่งเน้นเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรฯอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ๒. วิธีการเรียนการสอนมุ่งเน้นการฝึกฝน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้ได้บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเป็นมืออาชีพ ๓. รายวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีรายวิชาที่บูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และการฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความชำนาญ ๔. เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑)  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑)  สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกำหนด) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ ปี
(๔)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- นักวิจัยที่มีทักษะและความชำนาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ
- บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมวล๕๑๕ : มนุษย์นิเวศวิทยาและสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๖ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๘ : สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๙ : จริยธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๐ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 3
สมวล๖๐๑ : การฝึกภาคสนาม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมวล๕๒๓ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๔ : สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๕ : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 3
สมวล๕๒๖ : พลวัตรประชากรกับสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๗ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๘ : ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สมวล๕๒๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
สมวล๕๓๐ : หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๑ : เทคนิคการวางแผนและประเมินโครงการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๒ : สัมมนาสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3
สมวล๕๓๓ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมเมือง 3
สมวล๕๓๔ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมชนบท 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมวล๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมวล๕๑๕ : มนุษย์นิเวศวิทยาและสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๖ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๘ : สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๙ : จริยธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๐ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 3
สมวล๖๐๑ : การฝึกภาคสนาม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมวล๕๒๓ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๔ : สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๕ : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 3
สมวล๕๒๖ : พลวัตรประชากรกับสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๗ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๘ : ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สมวล๕๒๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
สมวล๕๓๐ : หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๑ : เทคนิคการวางแผนและประเมินโครงการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๒ : สัมมนาสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3
สมวล๕๓๓ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมเมือง 3
สมวล๕๓๔ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมชนบท 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมวล๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6