เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   19   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการกีฬา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหรือการบริหารไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๔) มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
และบริหารการจัดการ 
   สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ดังนั้นการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
(๓) กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรต่างๆ ตามข้อ (๑) 
    สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ดังนั้นการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษา
ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข 
(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหรือการบริหารไม่น้อยกว่า ๓ ปี
    สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ดังนั้นการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษา
ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศษ๕๒๑ : สัมมนาการจัดการการกีฬา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศษ๕๒๖ : วิพากษ์ทรรศนะทางพลศึกษาและการกีฬา 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๕๑๗ : สถิติวิเคราะห์ทางการกีฬา 3
สมศษ๕๑๘ : การจัดการธุรกิจและการตลาดกีฬา 3
สมศษ๕๒๑ : สัมมนาการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๕๓๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๕๕ : การจัดการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 3
สมศษ๖๕๖ : การจัดการกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย 3
สมศษ๖๕๙ : การจัดการการกีฬา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๕๒๗ : หลักการและการวางแผนการฝึกสมรรถภาพทางกายของกีฬา 3
สมศษ๕๙๔ : ปฏิบัติงานทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๒๗ : การบริหารธุรกิจเอเย่นต์นักกีฬา 3
สมศษ๖๕๗ : การจัดการบุคลากรด้านกีฬา 3
สมศษ๖๕๘ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา 3
สมศษ๖๖๐ : การจัดการสารสนเทศทางการกีฬา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมศษ๕๒๖ : วิพากษ์ทรรศนะทางพลศึกษาและการกีฬา 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๕๑๗ : สถิติวิเคราะห์ทางการกีฬา 3
สมศษ๕๑๘ : การจัดการธุรกิจและการตลาดกีฬา 3
สมศษ๕๒๑ : สัมมนาการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๕๓๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๕๙๔ : ปฏิบัติงานทางการจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๕๕ : การจัดการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 3
สมศษ๖๕๖ : การจัดการกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย 3
สมศษ๖๕๙ : การจัดการการกีฬา 3
สมศษ๖๖๐ : การจัดการสารสนเทศทางการกีฬา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๕๒๗ : หลักการและการวางแผนการฝึกสมรรถภาพทางกายของกีฬา 3
สมศษ๖๒๗ : การบริหารธุรกิจเอเย่นต์นักกีฬา 3
สมศษ๖๕๗ : การจัดการบุคลากรด้านกีฬา 3
สมศษ๖๕๘ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 3