เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการการกีฬา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาและมีประสบการณ์ด้านกีฬา
อย่างน้อย ๓ ปี โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๒. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักบริหารจัดการการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการด้านการจัดการการกีฬา
- นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการจัดการการกีฬาในการพัฒนาองค์กร

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๖๔๕ : นโยบายการกีฬาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
สมศษ๖๔๖ : สถิติและการออกแบบงานวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการกีฬา 3
สมศษ๖๔๗ : การจัดกิจกรรมและการแข่งขันทางการกีฬาระดับสากล 3
สมศษ๖๔๘ : สัมมนาการจัดการการกีฬาขั้นสูง ๑ 1
สมศษ๖๔๙ : สัมมนาการจัดการการกีฬาขั้นสูง ๒ 1
สมศษ๖๕๐ : สัมมนาการจัดการการกีฬาขั้นสูง ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๖๕๑ : การพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมของบุคลากรการกีฬา 3
สมศษ๖๕๒ : การตลาดและการสื่อสารมวลชนการกีฬาร่วมสมัย 3
สมศษ๖๕๓ : การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและอาชีพ 3
สมศษ๖๕๔ : กฎหมาย สิทธิประโยชน์ และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร