เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   19   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารและการจัดการการศึกษา และ เน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะทั้งในเชิงบริหารและวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีภาวะผู้นำ สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการและบริหารการศึกษา ด้วยเหตุผลดัง กล่าวเนื้อหาสาระของรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรจึงมีความหลากหลาย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
  (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  (๒)ในกรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๕๐ จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  (๓) ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
   (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน
การศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
   (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
   (๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยนับถึงวันรายงานตัว
เข้าศึกษา
   (๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนินพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิจัยในสถาบันการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๕๑๓ : การศึกษาและการพัฒนา 3
สมศษ๕๒๐ : วิธีวิจัยทางการศึกษา 3
สมศษ๕๓๘ : สัมมนาการวิจัยทางการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๕๓๙ : คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา 3
สมศษ๕๔๒ : สัมมนาด้านการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๕๔๖ : นโยบายทางการศึกษาและกระบวนการจัดการ 3
สมศษ๕๘๒ : การจัดการการศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๕๑๖ : การจัดการความรู้ 3
สมศษ๕๔๐ : การประกันคุณภาพการศึกษา 3
สมศษ๕๔๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3
สมศษ๕๔๘ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
สมศษ๕๔๙ : ภาวะผู้นำกับความท้าทายทางการศึกษา 3
สมศษ๕๗๓ : การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 3
สมศษ๕๘๓ : การจัดการการเงินทางการศึกษา 3
สมศษ๕๘๕ : พฤติกรรมองค์กร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมศษ๕๑๓ : การศึกษาและการพัฒนา 3
สมศษ๕๒๐ : วิธีวิจัยทางการศึกษา 3
สมศษ๕๓๘ : สัมมนาการวิจัยทางการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๕๓๙ : คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา 3
สมศษ๕๔๒ : สัมมนาด้านการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๕๔๖ : นโยบายทางการศึกษาและกระบวนการจัดการ 3
สมศษ๕๘๒ : การจัดการการศึกษา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๕๑๖ : การจัดการความรู้ 3
สมศษ๕๔๐ : การประกันคุณภาพการศึกษา 3
สมศษ๕๔๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3
สมศษ๕๔๘ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
สมศษ๕๔๙ : ภาวะผู้นำกับความท้าทายทางการศึกษา 3
สมศษ๕๗๓ : การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 3
สมศษ๕๘๓ : การจัดการการเงินทางการศึกษา 3
สมศษ๕๘๕ : พฤติกรรมองค์กร 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6