เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   25   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การจัดการการศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารและการจัดการการศึกษา และเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสมาคมอาเซียนและ ประชาคมโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ จึงเน้นการจัดการการศึกษาบนพื้นฐาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 ๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หากมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๕๐ 
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จะต้อง
นำเสนอผลงานอื่นของตนเองที่มีคุณภาพงานเทียบได้กับวิทยานิพนธ์ หรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวนี้อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 51            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้บริหารสถานศึกษา
- นักวิชาการศึกษา
- ผู้บริหารการศึกษา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
: 0
สมศษ๖๐๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษาขั้นสูง 3
สมศษ๖๐๕ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการประกันคุณภาพทางการจัดการการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 3
สมศษ๖๑๑ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำทางการศึกษา 3
สมศษ๖๑๓ : สัมมนาการจัดการการศึกษานานาชาติ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมศษ๖๐๗ : ทฤษฎีองค์กรและการประยุกต์ในการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๖๐๘ : สัมมนานโยบายและการวางแผนในการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๖๒๘ : สัมมนาการวางแผนกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการจัดการการศึกษา 3
สมศษ๖๒๙ : สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
สมศษ๖๓๒ : สัมมนาการศึกษาเชิงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3
สมศษ๖๓๔ : สัมมนาภาวะผู้นำและการจัดการอย่างเป็นระบบ 3
สมศษ๖๓๕ : สัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 3
สมศษ๖๓๖ : สัมมนากลไกการตลาดทางการศึกษา 3
สมศษ๖๓๗ : สัมมนาประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในการจัดการการศึกษานานาชาติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมศษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร