วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลอาชีวอนามัย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล และ
ผดุงครรภ์) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบัน
การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ การพยาบาลชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศพส๖๗๒ : ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 2
สศพส๖๗๓ : การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ 3
สศพส๖๗๔ : ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ 2
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศพส๖๑๙ : โรคจากการประกอบอาชีพและการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 3
สศพส๖๓๖ : การพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3
สศพส๖๔๑ : การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง 3
สศพส๖๔๒ : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศพส๖๔๔ : สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
สศพส๖๔๙ : การพยาบาลอาชีวอนามัยนานาชาติ 2
สศพส๖๖๒ : การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1
สศพส๖๖๙ : การออกแบบและประเมินผลบริการสุขภาพ 2
สศพส๖๘๓ : การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล 2
สศพส๖๘๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
สศพส๖๘๕ : การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 2
สศออ๖๔๔ : การยศาสตร์ประยุกต์ 3
สศออ๖๔๖ : การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สศออ๖๕๔ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 3
สสออ๖๕๒ : วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12