วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
 • วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
 • วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
 • วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก๒
    ๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
    ยกเว้นวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข และวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
    รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
    ๑.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    ๑.๓ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและวิชาเอก หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ
    การสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๑ ปี วิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    ยกเว้น วิชาเอกโภชนวิทยา ไม่ต้องมีประสบการณ์
    ๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒) และ ๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
    คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  
  ๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
    ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
    ยกเว้นวิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข และวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล 
    รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
    ๒.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
    ๒.๓ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและวิชาเอก หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ
    การสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๑ ปี วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 
    ๒ ปี 
    ๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒) และ ๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
    คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก ๒
  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12-13            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4-5            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 18-19            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6-7            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 4            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนของสาธารณสุขระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  - นักวิชาการและนักวิจัยในศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) โรงพยาบาล สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน ภาค NGO องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
  - นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านส่งเสริมพัฒนา
  - นักวิชาการการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ
  - งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในองค์กรเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - นักวิชาการในองค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรภาคเอกชน
  - งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๖๓ : พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
  สศชส๖๐๐ : ชีวสถิติ ก 2
  สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
  สศรบ๖๑๙ : พื้นฐานทางวิทยาการระบาด 2
  สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๐๖ : การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 3
  สศบส๖๐๘ : ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ 3
  สศบส๖๑๒ : วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3
  สศบส๖๖๐ : การบริหารทรัพยากรสุขภาพ 3
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
  สศอช๖๐๕ : ประชากร สุขภาพ และการพัฒนาบริการสุขภาพชุมชน 3
  สศอช๖๑๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ้าระวังทางสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๑ : การวิจัยทางระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
     วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  สศบส๖๑๑ : กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 3
  สศบส๖๑๒ : วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3
  สศบส๖๑๓ : นิติเวชศาสตร์และนิติจิตเวช 2
  สศบส๖๒๑ : กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และจริยศาสตร์ 2
  สศบส๖๖๙ : กฎหมายสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2
     วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๒๖ : การจัดการการเงินและบัญชี 2
  สศบส๖๒๘ : การจัดการพัสดุในโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๓๒ : การจัดการงานบุคคลโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๕๗ : หลักสำคัญในการบริหารโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๕๙ : การฝึกปฏิบัติการจัดการงานโรงพยาบาล ก 2
  สศบส๖๖๑ : การจัดการงานคุณภาพในโรงพยาบาล 2
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศอค๕๒๕ : หลักการวางแผนงานอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๕๒๖ : สุขภาพจิตครอบครัวและการให้คำปรึกษา 2
  สศอค๖๐๑ : หลักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๐๓ : การวิจัยด้านอนามัยครอบครัว 3
  สศอค๖๐๘ : พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศคร๕๐๐ : โรคติดเชื้อปัจจุบัน 3
  สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๐๓ : กฎหมายทั่วไปขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๐๙ : หลักการนิเทศงาน 2
  สศบส๕๑๕ : การจัดการระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๐๒ : การบริหารงานสาธารณสุข 3
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศบส๖๐๘ : ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ 3
  สศบส๖๑๐ : ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3
  สศบส๖๑๒ : วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3
  สศบส๖๒๓ : การฝึกงานบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 3
  สศบส๖๒๕ : หลักกฎหมายสำหรับนักบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๒๙ : การเจรจาและการระงับข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๓๖ : การสร้างนโยบาย การวางแผนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและประเมินผล 3
  สศบส๖๔๑ : สัมมนากฎหมายการการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๕๑ : กฎหมายสุขภาพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๕๓ : ชีวะจริยศาสตร์ทางการแพทย์ 2
  สศบส๖๕๗ : หลักสำคัญในการบริหารโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๑ : การจัดการงานคุณภาพในโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๘ : สัมมนาการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๙ : กฎหมายสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2
  สศบส๖๗๔ : วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3
  สศบส๖๗๙ : การฝึกงานบริหารสุขภาพ 3
  สศบส๖๙๑ : การศึกษาตามที่กำหนด 2
  สศบส๖๙๔ : สัมมนาด้านบริหารสุขภาพ 2
  สศภว๖๑๙ : โภชนาการผู้สูงอายุ 2
  สศภว๖๒๕ : การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๗ : ทัศนมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๘ : อาหารและวิถีชีวิต 2
  สศภว๖๒๙ : โภชนาการแม่และเด็ก 2
  สศภว๖๓๓ : การวางแผนและบริหารโครงการโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๐ : วิทยาการระบาดทางโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๖ : การศึกษาด้วยตนเอง 2
  สศภว๖๔๘ : นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 2
  สศภว๖๔๙ : วิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ 3
  สศภว๖๕๐ : การประเมินและการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ 2
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๖ : สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์และการควบคุมการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๑๔ : อนามัยวัยรุ่น 2
  สศอค๖๒๕ : การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  สศอค๖๓๑ : สุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2
  สศอค๖๓๒ : การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2
  สศอค๖๓๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพในงานอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๙๔ : การฝึกภาคสนามอนามัยครอบครัว 2
  สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๓ : การเตรียมพร้อมและการจัดการอุบัติภัย 2
  สศอช๖๑๔ : การศึกษาพิเศษในระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๕ : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  สศบส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  สศบส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศคร๖๖๓ : พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
  สศชส๖๐๐ : ชีวสถิติ ก 2
  สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
  สศรบ๖๑๙ : พื้นฐานทางวิทยาการระบาด 2
  สศสษ๖๒๐ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศบส๖๐๖ : การวางแผนพัฒนาสุขภาพ 3
  สศบส๖๐๘ : ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ 3
  สศบส๖๑๒ : วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3
  สศบส๖๓๖ : การสร้างนโยบาย การวางแผนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและประเมินผล 3
  สศบส๖๖๐ : การบริหารทรัพยากรสุขภาพ 3
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๐๙ : เศรษฐศาสตร์และการคลังในงานอนามัยชุมชน 3
  สศอช๖๐๕ : ประชากร สุขภาพ และการพัฒนาบริการสุขภาพชุมชน 3
  สศอช๖๑๐ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการเฝ้าระวังทางสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๑ : การวิจัยทางระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๓ : การเตรียมพร้อมและการจัดการอุบัติภัย 2
  สศอช๖๑๔ : การศึกษาพิเศษในระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
     วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  สศบส๖๑๑ : กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 3
  สศบส๖๑๒ : วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3
  สศบส๖๑๓ : นิติเวชศาสตร์และนิติจิตเวช 2
  สศบส๖๒๑ : กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และจริยศาสตร์ 2
  สศบส๖๒๕ : หลักกฎหมายสำหรับนักบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๔๑ : สัมมนากฎหมายการการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๕๓ : ชีวะจริยศาสตร์ทางการแพทย์ 2
  สศบส๖๖๙ : กฎหมายสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2
     วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๒๕ : หลักกฎหมายสำหรับนักบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๒๖ : การจัดการการเงินและบัญชี 2
  สศบส๖๒๘ : การจัดการพัสดุในโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๓๒ : การจัดการงานบุคคลโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๕๗ : หลักสำคัญในการบริหารโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๕๙ : การฝึกปฏิบัติการจัดการงานโรงพยาบาล ก 2
  สศบส๖๖๑ : การจัดการงานคุณภาพในโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๘ : สัมมนาการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๙๑ : การศึกษาตามที่กำหนด 2
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
  สศอค๕๒๕ : หลักการวางแผนงานอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๕๒๖ : สุขภาพจิตครอบครัวและการให้คำปรึกษา 2
  สศอค๖๐๑ : หลักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๐๓ : การวิจัยด้านอนามัยครอบครัว 3
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๘ : พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศคร๕๐๐ : โรคติดเชื้อปัจจุบัน 3
  สศชส๕๐๐ : ชีวสถิติวิเคราะห์ขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๐๓ : กฎหมายทั่วไปขั้นแนะนำ 3
  สศบส๕๐๙ : หลักการนิเทศงาน 2
  สศบส๕๑๕ : การจัดการระบบสุขภาพ 1
  สศบส๖๐๒ : การบริหารงานสาธารณสุข 3
  สศบส๖๐๕ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 3
  สศบส๖๐๘ : ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ 3
  สศบส๖๑๐ : ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3
  สศบส๖๑๒ : วิธีการวิจัยการบริหารงานสุขภาพ 3
  สศบส๖๒๓ : การฝึกงานบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 3
  สศบส๖๒๕ : หลักกฎหมายสำหรับนักบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๒๙ : การเจรจาและการระงับข้อพิพาททางการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๓๖ : การสร้างนโยบาย การวางแผนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและประเมินผล 3
  สศบส๖๔๑ : สัมมนากฎหมายการการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๕๑ : กฎหมายสุขภาพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2
  สศบส๖๕๓ : ชีวะจริยศาสตร์ทางการแพทย์ 2
  สศบส๖๕๗ : หลักสำคัญในการบริหารโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๑ : การจัดการงานคุณภาพในโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๘ : สัมมนาการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาล 2
  สศบส๖๖๙ : กฎหมายสุขภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2
  สศบส๖๗๔ : วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3
  สศบส๖๗๙ : การฝึกงานบริหารสุขภาพ 3
  สศบส๖๙๑ : การศึกษาตามที่กำหนด 2
  สศบส๖๙๔ : สัมมนาด้านบริหารสุขภาพ 2
  สศภว๖๑๙ : โภชนาการผู้สูงอายุ 2
  สศภว๖๒๕ : การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๗ : ทัศนมิติทางสังคมวัฒนธรรมกับโภชนาการ 2
  สศภว๖๒๘ : อาหารและวิถีชีวิต 2
  สศภว๖๒๙ : โภชนาการแม่และเด็ก 2
  สศภว๖๓๓ : การวางแผนและบริหารโครงการโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๐ : วิทยาการระบาดทางโภชนาการ 2
  สศภว๖๔๖ : การศึกษาด้วยตนเอง 2
  สศภว๖๔๘ : นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 2
  สศภว๖๔๙ : วิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ 3
  สศภว๖๕๐ : การประเมินและการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ 2
  สศอค๖๐๕ : สัมมนาทางอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๐๖ : สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์และการควบคุมการเจริญพันธุ์ 2
  สศอค๖๑๑ : ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา 2
  สศอค๖๑๔ : อนามัยวัยรุ่น 2
  สศอค๖๒๕ : การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 2
  สศอค๖๒๗ : ครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2
  สศอค๖๓๑ : สุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2
  สศอค๖๓๒ : การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2
  สศอค๖๓๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพในงานอนามัยครอบครัว 2
  สศอค๖๙๔ : การฝึกภาคสนามอนามัยครอบครัว 2
  สศอช๖๐๓ : การฝึกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๒ : การฝึกงานทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๓ : การเตรียมพร้อมและการจัดการอุบัติภัย 2
  สศอช๖๑๔ : การศึกษาพิเศษในระบบสุขภาพชุมชน 2
  สศอช๖๑๕ : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2
  สศอช๖๑๖ : การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน 2
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
     วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  สศบส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4
     วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  สศอช๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4
     วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  สศบส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4
     วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  สศบส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4
     วิชาเอกอนามัยครอบครัว
  สศอค๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4

  อาจารย์ประจำหลักสูตร