วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

วิชาเอก

 • วิชาเอกการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขตเมือง
 • วิชาเอกการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
 • วิชาเอกการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ๔ ปี ในระดับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร เคมี ชีววิทยา) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาวิทยาศาสตร-บัณฑิต 
  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการอาหาร เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ ข้อ ๑. และ ๒. อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
  การคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ* 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  * ให้เลือก ๑ วิชาเอก

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ใน ขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การควบ คุมบำบัดและป้องกันมลพิษต่าง ๆ การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และลักษณะงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  - ทำงานอิสระในรูปแบบของดำเนินการธุรกิจส่วนตัวของงานด้านสิ่งแวดล้อม

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  สศอส๖๐๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
  สศอส๖๒๒ : การบริหารงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2
  สศอส๖๔๘ : การตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางห้องปฏิบัติการ 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขตเมือง
  สศอส๖๑๐ : การสุขาภิบาลและการจัดการน้ำสะอาดและน้ำเสีย 2
  สศอส๖๑๖ : เทคโนโลยีการกำจัดขยะ 2
  สศอส๖๑๘ : การจัดการและการควบคุมพาหะนำโรค 2
  สศอส๖๒๐ : การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 3
  สศอส๖๒๖ : การควบคุมมลพิษทางอากาศในชุมชน 2
  สศอส๖๔๔ : เหตุรำคาญและการควบคุม 2
  สศอส๖๕๔ : สุขวิทยาและความปลอดภัยของอาหาร 2
     วิชาเอกการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
  สศอส๖๒๐ : การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 3
  สศอส๖๒๔ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2
  สศอส๖๓๐ : การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการอุตสาหกรรม 3
  สศอส๖๓๒ : การสุขาภิบาลลำนํ้าและการควบคุมมลพิษชายฝั่งทะเล 2
  สศอส๖๔๖ : การจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3
  สศอส๖๕๓ : เทคโนโลยีของเสียอันตรายและการจัดการ 2
     วิชาเอกการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
  สศอส๖๓๔ : การปรับคุณภาพน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2
  สศอส๖๓๖ : การจัดการของเสียในกระบวนการผลิตอาหาร 2
  สศอส๖๓๘ : การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร 3
  สศอส๖๔๐ : เทคโนโลยีการผลิตอาหารและการควบคุมทางด้านสุขาภิบาล 3
  สศอส๖๔๒ : การสุขาภิบาลนมและผลิตภัณฑ์จากนํ้านม 3
  สศอส๖๕๔ : สุขวิทยาและความปลอดภัยของอาหาร 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  สศชส๖๐๒ : ชีวสถิติ ข 3
  สศอช๖๐๔ : การสาธารณสุขทั่วไป 3
  สศอส๕๐๐ : สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3
  สศอส๕๐๓ : การบำบัดทางชีวภาพ 2
  สศอส๖๐๒ : ชีววิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3
  สศอส๖๑๙ : การดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
  สศอส๖๙๓ : สัมมนาการวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
  สศอส๖๙๕ : สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  สศอส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12