วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงาน โครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการ ส่งเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
๒. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๓. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 
๑ ปี  
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒ และ ๓ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และนักวิชาการสาธารณสุข
- นักสุขศึกษา นักส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวางแผนงานโครงการ การดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการวิจัยด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพของ หน่วยงานในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน/องค์กรเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
สศคร๖๖๓ : พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 2
สศชส๖๐๐ : ชีวสถิติ ก 2
สศบส๖๗๒ : การบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป 2
สศรบ๖๑๙ : พื้นฐานทางวิทยาการระบาด 2
สศสษ๖๐๗ : สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศบส๕๑๖ : จริยธรรมในระบบสุขภาพ 1
สศสษ๖๒๘ : การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๓๒ : วิธีการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๓๔ : กลวิธีและวิธีการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3
สศสษ๖๔๒ : การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๖๖ : สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศสษ๖๕๑ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพทางโรคเรื้อรัง 2
สศสษ๖๕๓ : เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน 2
สศสษ๖๕๕ : สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 2
สศสษ๖๕๗ : การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๕๙ : การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๗๓ : การวัดและประเมินผลงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2
สศสษ๖๙๐ : สัมมนาทางการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศสษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12