วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

จุดเด่นของหลักสูตร

มีการศึกษาดูงานด้านการพยาบาลสาธารณสุขในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์) 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี 
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือการพยาบาลชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๔. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา  ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 27            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกชุมชนอบอุ่นศูนย์บริการ สาธารณสุข หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และ หน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิของภาคเอกชน หรือ NGO
- ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันการศึกษาด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือการพยาบาล สาธารณสุข การพยาบาลชุมชน
- นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร อิสระ
- นักวิชาการอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศพส๖๗๑ : การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 2
สศพส๖๗๒ : ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 2
สศพส๖๗๓ : การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ 3
สศพส๖๗๔ : ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ 2
สศพส๖๗๗ : การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 3
สศพส๖๗๘ : การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3
สศพส๖๘๗ : การรักษาโรคเบื้องต้น เภสัชวิทยา และภาวะฉุกเฉิน 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศพส๖๐๗ : การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 2
สศพส๖๔๓ : การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองในชุมชน 2
สศพส๖๖๒ : การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1
สศพส๖๖๙ : การออกแบบและประเมินผลบริการสุขภาพ 2
สศพส๖๗๐ : การพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 2
สศพส๖๗๙ : การพยาบาลครอบครัว 3
สศพส๖๘๐ : การพยาบาลชุมชนในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 3
สศพส๖๘๑ : การพยาบาลอาชีวอนามัย 3
สศพส๖๘๒ : การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน 3
สศพส๖๘๓ : การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล 2
สศพส๖๘๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
สศพส๖๘๕ : การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 2
สศพส๖๘๖ : การจัดการและการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศพส๖๗๑ : การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 2
สศพส๖๗๒ : ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ และจริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 2
สศพส๖๗๓ : การวิจัยทางการพยาบาลและสถิติ 3
สศพส๖๗๔ : ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ 2
สศพส๖๗๕ : การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเฉพาะประชากรที่สนใจ 3
สศพส๖๗๖ : สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3
สศพส๖๗๗ : การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 3
สศพส๖๗๘ : การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3
สศพส๖๘๗ : การรักษาโรคเบื้องต้น เภสัชวิทยา และภาวะฉุกเฉิน 3
สศรบ๖๐๒ : หลักวิทยาการระบาด 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศพส๖๐๗ : การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 2
สศพส๖๔๓ : การพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคองในชุมชน 2
สศพส๖๖๒ : การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 1
สศพส๖๖๙ : การออกแบบและประเมินผลบริการสุขภาพ 2
สศพส๖๗๐ : การพยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 2
สศพส๖๗๙ : การพยาบาลครอบครัว 3
สศพส๖๘๐ : การพยาบาลชุมชนในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 3
สศพส๖๘๑ : การพยาบาลอาชีวอนามัย 3
สศพส๖๘๒ : การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน 3
สศพส๖๘๓ : การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล 2
สศพส๖๘๔ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
สศพส๖๘๕ : การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 2
สศพส๖๘๖ : การจัดการและการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สศพส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร