วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สศชส๖๒๓ : สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
สศออ๖๖๒ : สาระสำคัญทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3
สศออ๖๖๕ : การสัมมนาวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
สศออ๖๗๓ : การวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศออ๖๖๐ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง 3
สศออ๖๖๗ : พฤติกรรมองค์การในภาคอุตสาหกรรม 2
สศออ๖๖๘ : การหมุนเวียนการวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2
สศออ๖๗๑ : การยศาสตร์ขั้นสูง 2
สศออ๖๗๒ : อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
สศออ๖๗๕ : พิษวิทยาอุตสาหกรรมประยุกต์ 2
สศออ๖๘๓ : ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขั้นสูง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สศออ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร