วันพุธที่   20   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕หรือไม่ต่ำกว่าระดับเกียรตินิยมอันดับ ๒
  (๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๑) และ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
     คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท		
   (๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
   (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
   (๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ(๑) และ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
      คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม
- นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศวส๕๖๘ : การออกแบบงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๖๙ : สัมมนาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๕๗๐ : แบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๗๒ : เทคโนโลยีขั้นสูงในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย 3
สศวส๕๗๔ : การจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์ 3
สศวส๖๒๕ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 3
สศวส๖๒๖ : การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขั้นสูง 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศวส๕๖๘ : การออกแบบงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๖๙ : สัมมนาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
สศวส๖๒๕ : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 3
สศวส๖๒๖ : การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขั้นสูง 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สศวส๕๗๑ : การจัดการทรัพยากรและเครื่องมือที่ใช้ 3
สศวส๕๗๕ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 3
สศวส๕๗๖ : ภาวะมลพิษในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3
สศวส๕๗๗ : การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ของเสียอินทรีย์ 3
สศวส๕๗๘ : พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศวส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศวส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร