วันพฤหัสบดีที่   23   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จุลชีววิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี อุตสาหกรรมอาหาร 
สัตวแพทย์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๒  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัด
เลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
๒. นักวิจัย  หรือ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ทางพันธุศาสตร์โมเลกุล จุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
๓. ผู้เชี่ยวชาญ หรือ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์ (product specialist) ทางพันธุศาสตร์โมเลกุล
จุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของบริษัทเอกชน
๔. ประกอบอาชีพอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
: 0
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทจว๕๑๔ : ภูมิคุ้มกันวิทยา 1
วทจว๕๑๕ : วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา 1
วทจว๕๑๖ : ไวรัสวิทยา 1
วทจว๕๑๗ : ปรสิตวิทยา 1
วทจว๖๑๑ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1
วทจว๖๑๒ : สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
วทจว๖๑๕ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาภุมิคุ้มกัน 3
วทจว๖๑๖ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา 3
วทจว๖๑๗ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาไวรัส 3
วทจว๖๑๘ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับปรสิตวิทยา 3
วทจว๖๒๑ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา ๒ 1
วทจว๖๒๒ : สัมมนาทางจุลชีววิทยา ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทจว๕๑๑ : จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วทจว๕๑๒ : การวิเคราะห์ลำดับโมเลกุล 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทจว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12