เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จุลชีววิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี อุตสาหกรรมอาหาร 
สัตวแพทย์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ หรือเทียบเท่า
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๒  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัด
เลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในสาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน สถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัย หรือ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ทางพันธุศาสตร์โมเลกุล จุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญ หรือ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์ (product specialist) ทางพันธุศาสตร์โมเลกุล จุลินทรีย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของบริษัทเอกชน
- ประกอบอาชีพอิสระ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
: 0
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทจว๕๑๔ : ภูมิคุ้มกันวิทยา 1
วทจว๕๑๕ : วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา 1
วทจว๕๑๖ : ไวรัสวิทยา 1
วทจว๕๑๗ : ปรสิตวิทยา 1
วทจว๖๑๑ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา 1
วทจว๖๑๒ : สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
วทจว๖๑๕ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาภุมิคุ้มกัน 3
วทจว๖๑๖ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา 3
วทจว๖๑๗ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาไวรัส 3
วทจว๖๑๘ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับปรสิตวิทยา 3
วทจว๖๒๑ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยา ๒ 1
วทจว๖๒๒ : สัมมนาทางจุลชีววิทยา ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทจว๕๑๑ : จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วทจว๕๑๒ : การวิเคราะห์ลำดับโมเลกุล 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทจว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร