เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 7301DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เว็บไซต์ http://www.lc.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับเกียรตินิยม
(๒) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐   
(๓) มีประสบการณ์วิจัยด้านภาษาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
อย่างน้อย ๑ ผลงาน หรือ นำเสนอผลงานวิชาการเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมที่มีผู้ประเมิน 
(peer review proceedings) อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
(๔) ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาวิชาเฉพาะทางภาษาศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 14.00-16.00 น. ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๒ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑลสาย ๔ นครปฐม หมายเหตุ วันและเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วภภษ๕๐๒ : สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3
วภภษ๕๐๕ : วากยสัมพันธ์ 3
วภภษ๕๒๕ : ภาษาศาสตร์สังคม 3
วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
วภภษ๖๐๗ : สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วภภษ๖๐๘ : วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 3
   ผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
วภภษ๖๐๗ : สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วภภษ๖๐๘ : วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วภภษ๖๑๐ : สัมมนาทางสัทวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
วภภษ๖๑๑ : สัมมนาทางอรรถศาสตร์ 3
วภภษ๖๑๓ : สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
วภภษ๖๑๕ : สัมมนาแบบลักษณ์ภาษา 3
วภภษ๖๑๖ : สัมมนาทางภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ 3
วภภษ๖๑๗ : สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
วภภษ๖๑๗ : สัมมนาทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3
วภภษ๖๑๘ : สัมมนาทางสัมพันธสารวิเคราะห์ 3
วภภษ๖๒๐ : สัมมนาความหลากหลายทางภาษาและชีววัฒนธรรม 3
วภภษ๖๒๓ : สัมมนาทางภาษาศาสตร์สังคม 3
วภภษ๖๒๖ : การวิจัยตามกำหนด 3
วภภษ๖๓๔ : สัมมนาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ 3
วภภษ๖๔๓ : สัมมนาภาษาศาสตร์การศึกษา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วภภษ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วภภษ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
วภภษ๕๐๒ : สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3
วภภษ๕๐๕ : วากยสัมพันธ์ 3
วภภษ๕๒๕ : ภาษาศาสตร์สังคม 3
วภภษ๕๓๒ : ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
-  นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์
-  นักวิชาการหรือนักพัฒนาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
-  ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะขอทุนนี้ได้ต้องเข้ามาเป็นนักศึกษาก่อน

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Dr. Mayuree Thawornpat

mayuree.tha@mahidol.ac.th, mthawornpat@gmail.com

Room 3111 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University

Tel. 087-8081420 Fax 02-800 2332

เลขานุการหลักสูตร

Dr. Isara Choosri

isara.cho.@mahidol.edu

Room 3307 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University

Tel. 02-8002308-14 ext. 3307 Fax 02-800 2332

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวนงนุช พงษ์ไพร

อีเมลล์ nongnuoh.pon@mahidol.edu

อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

โทรศัพท์ 02-8002308-14 ต่อ 3213 โทรสาร 02 8002332

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th