เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6901DS00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Website http://www.ict.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Plan 1.1: Thesis only
- Graduated with a Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering, or IT-related area with GPA at least 3.5 with thesis plan
- Published at least one research article not used for the completion of academic degrees.

Plan 2.1: Thesis and Courses
- Graduated with a Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering, or IT-related area with GPA at least 3.0

The admission of any candidate with qualifications other than this requires approval from program direction, dean of the Faculty of ICT, and dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
ITCS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
ITCS531 : MATHEMATICS FOR COMPUTER SCIENCE 3
ITCS532 : FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL SCIENCE 3
ITCS671 : SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE I 1
ITCS672 : SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE II 1
ITCS673 : SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE III 1
Elective Courses Credit
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE CATEGORY
ITCS660 : HEURISTIC METHODS FOR OPTIMIZATION 3
ITCS661 : ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3
ITCS662 : ADVANCED PATTERN RECOGNITION 3
ITCS663 : IMAGE AND SIGNAL PROCESSING 3
ITCS665 : NATURAL LANGUAGE PROCESSING 3
ITCS667 : ADVANCED COMPUTER VISION 3
   (1) DATA SYSTEMS
ITCS628 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
ITCS629 : KNOWLEDGE ENGINEERING 3
ITCS682 : ADVANCED DATABASE SYSTEMS 3
   (2) NETWORK, SYSTEM AND SECURITY
ITCS551 : SERVICE ORIENTED AND CLOUD COMPUTING 3
ITCS554 : INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 3
ITCS634 : QUEUING MODELING IN COMPUTER COMMUNICATION NETWORK 3
ITCS638 : NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS SECURITY 3
ITCS653 : ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE 3
ITCS687 : ADVANCED COMPUTER SECURITY 3
   (4) SOFTWARE ENGINEERING
ITCS642 : SOFTWARE ENGINEERING MANAGEMENT 3
ITCS644 : SOFTWARE QUALITY ASSURANCE 3
ITCS646 : REQUIREMENTS ENGINEERING 3
ITCS651 : MODEL-DRIVEN DESIGN AND DEVELOPMENT 3
ITCS657 : VALIDATION AND VERIFICATION 3
   OTHERS
ITCS571 : NUMERICAL METHODS FOR MATHEMATICAL OPTIMIZATION 3
ITCS695 : INDEPENDENT STUDY 3
Dissertation Credit
ITCS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ
- นักวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ
- นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะฯ

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Dr. Boonsit Yimwadsana

E-mail: boonsit.yim@mahidol.ac.th

Faculty of Information and Communication Technology (ICT)

Tel: 02-441-0909  Fax: 02-441-0808

Program Secretary

Asst.Prof.Dr. Songsri Tangsripairoj

E-mail: songsri.tan@mahidol.ac.th

Faculty of Information and Communication Technology (ICT)

Tel: 02-441-0909  Fax: 02-441-0808

Program Coordinator

Miss Buntida Suvacharakulton

E-mail: buntida.suv@mahidol.ac.th

Faculty of Information and Communication Technology (ICT)

Tel: 02-441-0909  Fax: 02-441-0808


Miss Thunyathorn Suttijaroen

E-mail: thunyathorn.sut@mahidol.ac.th

Faculty of Information and Communication Technology (ICT)

Tel: 02-441-0909  Fax: 02-441-0808


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th