เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6801DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Website http://www.pt.mahidol.ac.th/en/course/grad_phd.php
Expected number of students 6

1. Admission Requirements

  1. Candidate must hold a Bachelor’s degree in Physical Therapy with GPA no less than 3.50 or the GPA within the first top 10 percent of the class.    

  2. Candidate must hold a Master's degree in Physical Therapy or related fields with GPA no less than 3.50.

  3. Students who are studying in Master’s program in Physical Therapy or related fields can change student status to a Doctoral student provided that they have already taken and passed coursework at the Master’s degree level no less than 2/3 of the number of credits in required courses and have received a GPA of no less than 3.50 with approvals from Master’s Program Committee and Doctoral Program Committee as well as the Dean of the Faculty of Graduate Studies. 

  4. Exceptions to the items 1-3 may be made by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Master's Degree           
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
          
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 75            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
PTPT702 : ADVANCED MEASUREMENT AND EVALUATION FOR PHYSICAL THERAPIST 3
PTPT704 : ADVANCED STATISTICS IN HEALTH SCIENCES 3
PTPT705 : CONTEMPORARY TOPICS IN MOVEMENT SCIENCE AND PHYSICAL THERAPY 1
PTPT708 : PHYSICAL THERAPY SEMINAR 1
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PTPT617 : ADVANCED MOTOR CONTROL AND LEARNING 3
PTPT701 : ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY IN HEALTH SCIENCES 3
PTPT702 : ADVANCED MEASUREMENT AND EVALUATION FOR PHYSICAL THERAPIST 3
PTPT703 : ADVANCED BIOMECHANICS OF HUMAN MOVEMENTS 3
PTPT704 : ADVANCED STATISTICS IN HEALTH SCIENCES 3
PTPT705 : CONTEMPORARY TOPICS IN MOVEMENT SCIENCE AND PHYSICAL THERAPY 1
PTPT708 : PHYSICAL THERAPY SEMINAR 1
PTPT709 : RESEARCH PRACTICUM 1
Elective Courses Credit
PTPT710 : SELECTED TOPICS IN PHYSICAL THERAPY 1
PTPT711 : TEACHING PRACTICUM 1
PTPT712 : ADVANCED CLINICAL PRACTICE FOR RESEARCH 1
PTPT713 : UPDATED PHYSICAL THERAPY IN RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2
PTPT714 : BIOMECHANICS IN RESEARCH 2
PTPT715 : SPORT BIOMECHANICS AND CLINICAL APPLICATION 3
PTPT716 : APPLIED ERGONOMICS IN MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISORDERS 2
PTPT717 : MOTOR DEVELOPMENT THROUGH LIFE SPAN 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Dissertation Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
PTPT699 : DISSERTATION 36
   For students with Bachelor's degree
PTPT799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  Academians in universities
-  Researchers and related academians in public and private departments
-  Researchers and professional consultants in public health departments
-  Specialised physical therapist

9. Additional Information

A concept paper of the research of interest includes introduction & rationale, material & method, and statistical analysis.

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Lect. Dr. KOMSAK SINSURIN
Email: komsak.sin@mahidol.edu
Faculty of Physical Therapy, Mahidol University
Tel: 0 2441 5450 #20605 Fax: 0 2441 5454

Program Secretary

Lect. Dr. Petcharatana Bhuanantanondh
Email: petcharatana.bhu@mahidol.ac.th
Faculty of Physical Therapy, Mahidol University
Tel: 0 2441 5450 #21804 Fax: 0 2441 5454

Program Coordinator

Mr. Khanakorn Korkijthamkul
Email: khanakorn.kor@mahidol.ac.th
Faculty of Physical Therapy, Mahidol University
Tel: 0 2441 5450 #30102 Fax: 0 2441 5454


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th