เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6701DG03

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกพยาธิวิทยา
 • Level Doctoral Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
  Website http://www.vs.mahidol.ac.th/
  Expected number of students 1

  1. Admission Requirements

  1. Hold a degree in Doctor of Veterinary Medicine (DVM) from the Kingdom of Thailand or from
  foreign universities which are certified by the Office of the Higher Education Commission
  2. Achieving minimum grade point average (GPA) as 3.50
  3. Minimum 2 year experience in veterinary professional or have been practicing and enhancing
  clinical skills in systematic processes (internship)
  4. Having a level one veterinary license issued by the Veterinary Council of Thailand
  5. Other additional conditions could be granted to apply for admission at the discretion of the
  Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 3.0 or
    TOEFL-IBT minimum 32 or
    TOEFL-ITP minimum 400  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 61 or
    TOEFL-ITP minimum 500  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 ถึง 11.00 น. ห้องประชุมช้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Plan 2
  Prerequisite Course No Credit
  Core Courses 8            Credits
  Required Courses 12            Credits
  Elective Courses not less than 6            Credits
  Dissertation 48            Credits
  Total not less than 74            Credits

  Plan 2

  Prerequisite Courses Credit
  VSID801 : SCIENTIFIC ENGLISH WRITING 1
  Core Courses Credit
  VSCL803 : DOCTORAL SEMINAR IN VETERINARY SCIENCE I 1
  VSCL804 : DOCTORAL SEMINAR IN VETERINARY SCIENCE II 1
  VSID800 : RESEARCH METHODOLOGY 2
  VSID805 : VETERINARY BIOSTATISTICS 3
  VSID806 : ANIMAL WELFARE IN RESEARCH 1
  Required Courses Credit
     MAJOR IN COMPANION ANIMAL MEDICINE
  VSCL810 : SMALL ANIMAL MEDICINE I 3
  VSCL811 : SMALL ANIMAL MEDICINE II 3
  VSCL812 : ADVANCED CLINICAL PROCEDURES IN VETERINARY MEDICINE 3
  VSCL813 : CLINICAL SKILL IN COMPANION ANIMAL INTERNAL MEDICINE AND SURGERY 3
     MAJOR IN PRODUCTION MEDICINE
  VSCL853 : ADVANCED EPIDEMIOLOGY IN CLINICAL MEDICINE 3
  VSCL854 : CASE STUDY IN PRODUCTION MEDICINE 1
  VSCL880 : HEALTH AND PRODUCTION MANAGEMENT 3
  VSCL881 : REPRODUCTION AND INFERTILITY 2
  VSCL882 : ADVANCED ANIMAL NUTRITION 3
     MAJOR IN PATHOLOGY
  VSPA860 : CURRENT CONCEPT IN PATHOLOGY 2
  VSPA861 : ADVANCED SYSTEMIC PATHOLOGY 2
  VSPA862 : ADVANCED CLINICAL PATHOLOGY 2
  VSPA863 : VETERINARY HISTOLOGY AND CELL BIOLOGY 3
  VSPA864 : ADVANCED PATHOLOGY OF ANIMALS NEOPLASTIC DISEASES 2
  VSPA865 : SEMINAR IN PATHOLOGY 1
     EPIDEMIOLOGY
  VSCL830 : PRACTICAL CONCEPTS OF VETERINARY EPIDEMIOLOGY 3
  VSCL831 : ANIMAL DISEASES INVESTIGATION AND SURVEILLANCE 3
  VSCL832 : EPIDEMIOLOGICAL BIOSTATISTICS 2
  VSCL833 : INTEGRATION OF SOCIAL SCIENCE AND VETERINARY PUBLIC HEALTH 2
  VSCL834 : DATA MANIPULATION FOR VETERINARY PUBLIC HEALTH 2
  VSCL838 : MOLECULAR EPIDEMIOLOGY IN VETERINARY SCIENCE 1
  Elective Courses Credit
     MAJOR IN COMPANION ANIMAL MEDICINE
  VSCL814 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL EMERGENCY MEDICINE AND CRITICAL CARE 2
  VSCL815 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL ANESTHESIA 2
  VSCL816 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL SOFT TISSUE SURGERY 2
  VSCL817 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL ORTHOPEDICS 2
  VSCL818 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE 2
  VSCL819 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL NEUROLOGY 2
  VSCL820 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL CARDIOLOGY 2
  VSCL821 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL OPHTHALMOLOGY 2
  VSCL822 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL DERMATOLOGY 2
  VSCL823 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL THERIOGENOLOGY 2
  VSCL824 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL DIAGNOSTIC IMAGING 2
  VSCL825 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL ONCOLOGY 2
  VSCL826 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL DENTISTRY 2
  VSCL840 : EQUINE SPORTS MEDICINE 3
  VSCL841 : EQUINE ORTHOPEDICS 3
  VSCL842 : EQUINE COLIC SURGERY 3
  VSCL843 : ULTRASONOGRAPHY OF THE EQUINE MUSCULOSKELETAL DISEASES 2
  VSCL844 : CASE STUDY IN EQUINE MEDICINE 1
  VSCL845 : EQUINE BACK PAIN 2
  VSCL846 : EQUINE REHABILITATION 2
     MAJOR IN PRODUCTION MEDICINE
  VSCL855 : ULTRASONOGRAPHY IN DAIRY REPRODUCTION 2
  VSCL857 : CLINICAL IMMUNOLOGY IN DAIRY CATTLE 1
  VSCL858 : REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY IN DAIRY CATTLE 1
  VSCL883 : ADVANCED ANIMAL REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY 2
  VSCL884 : COMPARATIVE REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY AND PATHOLOGY 2
  VSCL885 : APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SWINE HERD HEALTH MANAGEMENT 2
  VSCL886 : ADVANCED SWINE BUSINESS MANAGEMENT 2
  VSCL887 : ADVANCED VACCINE TECHNOLOGY IN SWINE 2
  VSCL888 : SWINE ORIGIN ZOONOTIC DISEASES 2
  VSCL889 : AQUATIC ANIMAL IMMUNOLOGY 2
  VSCL890 : APPLIED AQUATIC ANIMAL MEDICINE 2
  VSCL891 : AQUATIC ANIMAL NUTRITION 2
     MAJOR IN PATHOLOGY
  VSPA866 : PATHOLOGY OF AVIAN DISEASES 1
  VSPA867 : LABORATORY ANIMAL PATHOLOGY 1
  VSPA868 : AQUATIC ANIMAL PATHOLOGY 1
  VSPA869 : CONCEPTS IN MOLECULAR BIOLOGY 1
  VSPA870 : ADVANCED IMMUNOLOGY 1
  VSPA871 : ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY 1
  VSPA872 : PATHOLOGY OF EXOTIC, WILDLIFE AND ZOO ANIMALS 1
  VSPA873 : PATHOLOGY OF LIVESTOCK AND FOOD ANIMALS 1
  VSPA874 : PATHOLOGY OF ZOONOTIC DISEASES 1
     EPIDEMIOLOGY
  VSCL835 : APPLIED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND SPATIAL ANALYSIS IN VETERINARY SCIENCE 3
  VSCL836 : MATHEMATICAL MODELING IN VETERINARY SCIENCE AND PUBLIC HEALTH 2
  VSCL837 : VETERINARY EPIDEMIOLOGY FOR PUBLIC POLICY 2
  VSCL839 : SOCIAL NETWORK ANALYSIS IN VETERINARY SCIENCE 2
  Dissertation Credit
  VSID799 : DISSERTATION 48

  8. Job Option after Graduation

  - Veterinary specialists
  - Professionals and researchers in Veterinary Science
  - Consultant of veterinary science related organizations

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  -

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Assoc.Prof. Sukanya Manee-in

  E mail : sukanya.man@mahidol.edu

  Department of Clinical Science and Public Health, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

  Tel 0-2441-5242-4 Ext. 2216 Fax 0-2441-0773

  Program Secretary

  Asist. Prof.Tawewan Tansatit

  Email: tawewan.tan@mahidol.edu

  Department of Pre-clinic and Applied Animal Science, Faculty of Veterinary Sience, Mahidol University

  Tel 0-2441-5242-4 Ext.1521 Fax 0-2441-0773

  Program Coordinator

  Ms. Panwad Preeyanont 

  E-mail : panwad.pre@mahidol.edu

  Office of the Dean, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

  Tel 0-2441-5242-  Ext. 1429 Fax 0-2441-0773


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th