เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 5901MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF PUBLIC HEALTH & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website http://www.ra.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

(1) Graduated Doctor of Medicine, Pharmacy, Dentistry, and other related disciplines.  
(2) Having cumulative GPA not less than 2.75
(3) Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies.
(4) Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00 - 12.00 Room 813, 8th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of medicine Ramathibodi Hospital
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Curriculum vitae, 2 Recommendation letter, Brief Proposal

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Core Courses 9            Credits
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Core Courses Credit
RACE611 : CLINICAL EPIDEMIOLOGY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE 3
RACE622 : STUDY DESIGNS AND MEASUREMENTS IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY 3
RACE625 : MEDICAL STATISTICS IN CLINICAL RESEARCH 3
Required Courses Credit
   MAJOR FOR CLINICAL EPIDEMIOLOGY
RACE603 : RESEARCH PROTOCOL DESIGN 2
RACE626 : ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN CLINICAL RESEARCH 3
RAME607 : CLINICAL ECONOMICS 2
RAME618 : SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 2
RAME624 : RESEARCH INFORMATICS AND DATA MANAGEMENT 2
   MAJOR FOR COMMUNITY EPIDEMIOLOGY
PHEP603 : EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF INFECTIOUS DISEASES 3
RACE603 : RESEARCH PROTOCOL DESIGN 2
RAME618 : SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 2
RAME624 : RESEARCH INFORMATICS AND DATA MANAGEMENT 2
TMHG517 : STATISTICAL METHODS IN SPATIAL EPIDEMIOLOGY 2
Elective Courses Credit
PHEP616 : EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES AND INJURY 3
PHEP621 : SEMINAR IN EPIDEMIOLOGY I 2
RACE608 : SOCIAL SCIENCE IN CLINICAL PRACTICE AND RESEARCH 2
RACE617 : RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 2
TMHG516 : APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) IN EPIDEMIOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
Thesis Credit
PHEP698 : THESIS 12
RACE698 : THESIS 12
TMHG698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Researcher in Medical Epidemiology
-  Experts in Medical Epidemiology

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Dr.Sasivimol Rattanasiri

Email. Sasivimol.rat@mahidol.ac.th

Room 350, Research center Building, Floor 3, Section of Clinical Epidemiology & Biostatistics

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel: 02-201-0832 Fax: 02-201-1284

Program Secretary

Lect.Dr.Pawin Numthavaj

Email: Pawin.num@mahidol.ac.th

Room 350, Research center Building, Floor 3, Section of Clinical Epidemiology & Biostatistics

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Tel: 02-201-0832 Fax: 02-201-1284

Program Coordinator

Ms.Mooktida Vaiyaput

Email: mooktida.vai@mahidol.ac.th

Room807 , Section of Clinical Epidemiology & Biostatistics

Medical Learning Resource Center and  Ramathibodi School of Nursing Building,

Faculty of medicine Ramathibodi Hospital

Tel: 02-201-0832 Fax: 02-201-1284


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th