เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 4803DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website http://www.tm.mahidol.ac.th/bstm/programs.html
Expected number of students 2

1. Admission Requirements

Plan I

1. Applicants need:

  • To be a Medical Doctor holding and M.D. or M.B.B.S. degree, as well as a Master of Clinical Tropical Medicine (M.C.T.M.) or Master of Clinical Tropical Medicine in Tropical Pediatrics from Mahidol University - or from any institution accredited by the Civil Service Commission. The grade point average in graduate courses must be no less than 3.50 OR
  • To be a Medical Doctor holding and M.D. or M.B.B.S. degree from Medical school where recommended by World directory of medical school  (https://search.wdoms.org/)  together with a diploma or proof of clinical expertise in any field approved by the Medical Council

2. To have experience in conducting research, as a primary investigator or co-investigator, where the work has been published in an international standard journal.

3. English examination score: TOEFL, IELTS as the recommendation from Faculty of Graduated, Mahidol University

4. In addition to these criteria, applicants may be considered for selection at the discretion of the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

 

Plan II

1. Applicants need:

  • To be a Medical Doctor holding and M.D. or M.B.B.S. degree, as well as a Master of Clinical Tropical Medicine (M.C.T.M.) or Master of Clinical Tropical Medicine in Tropical Pediatrics from Mahidol University - or from any institution accredited by the Civil Service Commission. The grade point average in graduate courses must be no less than 3.50 OR
  • To be a Medical Doctor holding and M.D. or M.B.B.S. degree from Medical school where recommended by World directory of medical school  (https://search.wdoms.org/)  together with a diploma or proof of clinical expertise in any field approved by the Medical Council

2. English examination score: TOEFL, IELTS as the recommendation from Faculty of Graduated, Mahidol University

3. In addition to these criteria, applicants may be considered for selection at the discretion of the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English proficiency score for admission

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  

English proficiency score for graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
          

Plan 1

Dissertation Credit
TMID898 : DISSERTATION 48
tmid898 : 0

Plan 2

Required Courses Credit
TMCD605 : DESIGNING CLINICAL RESEARCH 2
TMCD615 : CLINICAL APPRENTICESHIP IN TROPICAL MEDICINE 4
TMHG604 : APPLIED MEDICAL STATISTICS I 2
Elective Courses Credit
TMCD510 : PARASITIC DISEASES 2
TMCD511 : NON-PARASITIC DISEASES 2
TMCD518 : MALARIA 2
TMCD519 : AIDS 2
TMCD601 : SPECIAL TOPICS IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE 2
TMCD604 : CLINICAL PHARMACOLOGY 2
TMCD609 : HAEMATOLOGICAL METHODS IN TROPICAL MEDICINE 3
TMCD611 : LITERATURE REVIEW IN TROPICAL MEDICINE 2
TMCD612 : CLINICAL PRACTICES IN TROPICAL MEDICINE 3
TMCD613 : INTERESTING CASE REPORT 1
TMCD614 : LABORATORY TECHNIQUES IN CLINICAL BIOCHEMISTRY 1
TMCD616 : CLINICAL PHARMACOKINETICS 3
TMCD696 : SEMINAR IN TROPICAL MEDICINE 1
TMHG605 : APPLIED MEDICAL STATISTICS II 2
TMTP601 : SPECIAL TOPICS IN TROPICAL PEDIATRICS 2
Dissertation Credit
TMID699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-   นักวิจัยด้านคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญสูงระดับนานาชาติ
-  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Lect. Prakaykaew Charunwatthana

email: prakaykaew.cha@mahidol.ac.th

Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine

Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand

Tel 02 306 9192  Fax 354 9168

Program Secretary

Lect. Sant Muangnoicharoen

email: sant.mua@mahidol.ac.th

Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine

Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand

Tel 02 306 9192  Fax 354 9168

Program Coordinator

Miss Somporn Ngamsirisomsakul

email: somporn.nsr@mahidol.ac.th

Faculty of Tropical Medicine

Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand

Tel 02 306 9131  Fax 354 9149


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th