เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 3808MS00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENTERPRISE ARCHITECTURE

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก ๒
(๑)  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น  อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 9.00 - 12.00 น.
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาPrinciple of Communication and Data Communication

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- รูปถ่าย,ทะเบียนบ้าน

ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศสอ๕๐๑ : หลักการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศสอ๖๐๑ : สถาปัตยกรรมธุรกิจ 3
วศสอ๖๐๒ : สถาปัตยกรรมการประยุกต์และสารสนเทศ 3
วศสอ๖๐๓ : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 3
วศสอ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
วศสอ๖๐๖ : การจัดการโทรคมนาคม 3
วศสอ๖๓๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศสอ๖๙๒ : สัมมนาทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   หมวดโทรคมนาคม
วศสอ๖๑๑ : สถาปัตยกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๒ : การสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์ 3
วศสอ๖๑๓ : การสื่อสารไร้สายและการโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๔ : การสื่อสารแบนด์กว้าง 3
วศสอ๖๑๕ : การสื่อสารไฟเบอร์ออฟติคส์และการโครงข่าย 3
   หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
วศสอ๖๒๑ : การจัดการระบบสารสนเทศ 3
วศสอ๖๒๒ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3
วศสอ๖๒๓ : ระบบสารสนเทศและการออกแบบการเอกสาร 3
วศสอ๖๒๔ : ความมั่นคงในระบบไร้สาย 3
วศสอ๖๒๖ : ระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงโครงข่าย 3
วศสอ๖๒๗ : การฝึกหัดทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศสอ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศสอ๕๐๑ : หลักการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศสอ๖๐๑ : สถาปัตยกรรมธุรกิจ 3
วศสอ๖๐๒ : สถาปัตยกรรมการประยุกต์และสารสนเทศ 3
วศสอ๖๐๓ : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 3
วศสอ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
วศสอ๖๐๖ : การจัดการโทรคมนาคม 3
วศสอ๖๓๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศสอ๖๙๒ : สัมมนาทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   หมวดโทรคมนาคม
วศสอ๖๑๑ : สถาปัตยกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๒ : การสื่อสารคอนเวอร์เจนซ์ 3
วศสอ๖๑๓ : การสื่อสารไร้สายและการโครงข่าย 3
วศสอ๖๑๔ : การสื่อสารแบนด์กว้าง 3
วศสอ๖๑๕ : การสื่อสารไฟเบอร์ออฟติคส์และการโครงข่าย 3
   หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
วศสอ๖๒๑ : การจัดการระบบสารสนเทศ 3
วศสอ๖๒๒ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3
วศสอ๖๒๓ : ระบบสารสนเทศและการออกแบบการเอกสาร 3
วศสอ๖๒๔ : ความมั่นคงในระบบไร้สาย 3
วศสอ๖๒๖ : ระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงโครงข่าย 3
วศสอ๖๒๗ : การฝึกหัดทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศสอ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 3

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิเคราะห์และออกแบบแผนแม่บทระบบสารสนเทศและธุรกิจองค์กร
-  ผู้จัดการและกำกับแผนแม่บทระบบสารสนเทศและธุรกิจองค์กรองค์กร
-  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ
-  นักวิชาการการจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Assoc. Prof. Tatcha Chulajata, PhD
    Email :
Tatcha.chu@mahidol.ac.th
   Building 1 Floor 5 Department of Electrical Engineering
   Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 02-889-2138 ต่อ 6501-3

เลขานุการหลักสูตร

-

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Miss Jaruda  Ngamwititwong

Administrator (Graduate Program)
Office R -507
Extension 6503

Email Jaruda.nga@mahidol.ac.th


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th