เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3309MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 2 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
     ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- ใบประกอบวิชาชีพ


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทส๖๐๑ : วิทยาการระบาดทางทันตกรรมทั่วไป 1
ทพทส๖๐๒ : แนวทางสหวิทยาการในการบริบาลทันตกรรม 3
ทพทส๖๐๓ : ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน 1
ทพทส๖๐๕ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 2
ทพทส๖๑๐ : ศัลยกรรมช่องปากทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๑ : รอยโรคในช่องปากและการใช้ยาทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๒ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๒๖ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๑ 3
ทพทส๖๒๗ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๒ 3
ทพทส๖๒๘ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๓ 3
ทพทส๖๒๙ : สัมมนาสหวิทยาการทางทันตกรรม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทส๖๑๓ : ชีววิทยาช่องปาก 2
ทพทส๖๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทพทส๖๑๕ : ชีวสถิติ 2
ทพทส๖๑๖ : การถ่ายภาพดิจิตอลทางคลินิกทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๗ : เทคโนโลยีร่วมสมัยทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๘ : การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ 2
ทพทส๖๑๙ : ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทพทส๖๒๐ : ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนท์และปริทันตวิทยา 2
ทพทส๖๒๑ : ปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเด็ก 2
ทพทส๖๒๒ : แนวทางการวางแผนการรักษาทันตกรรมพร้อมมูล 2
ทพทส๖๒๓ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน 2
ทพทส๖๒๔ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 2
ทพทส๖๒๕ : จิตตปัญญาศึกษาสำหรับทันตแพทย์ 2
ทพทส๖๓๙ : การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทส๖๐๑ : วิทยาการระบาดทางทันตกรรมทั่วไป 1
ทพทส๖๐๒ : แนวทางสหวิทยาการในการบริบาลทันตกรรม 3
ทพทส๖๐๓ : ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน 1
ทพทส๖๐๕ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 2
ทพทส๖๑๐ : ศัลยกรรมช่องปากทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๑ : รอยโรคในช่องปากและการใช้ยาทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๒ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม 1
ทพทส๖๒๖ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๑ 3
ทพทส๖๒๗ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๒ 3
ทพทส๖๒๘ : การบริบาลพร้อมมูลทางทันตกรรมทั่วไป ๓ 3
ทพทส๖๒๙ : สัมมนาสหวิทยาการทางทันตกรรม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทส๖๑๓ : ชีววิทยาช่องปาก 2
ทพทส๖๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทพทส๖๑๕ : ชีวสถิติ 2
ทพทส๖๑๖ : การถ่ายภาพดิจิตอลทางคลินิกทันตกรรม 1
ทพทส๖๑๗ : เทคโนโลยีร่วมสมัยทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 1
ทพทส๖๑๘ : การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ 2
ทพทส๖๑๙ : ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทพทส๖๒๐ : ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนท์และปริทันตวิทยา 2
ทพทส๖๒๑ : ปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเด็ก 2
ทพทส๖๒๒ : แนวทางการวางแผนการรักษาทันตกรรมพร้อมมูล 2
ทพทส๖๒๓ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน 2
ทพทส๖๒๔ : แนวทางการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 2
ทพทส๖๒๕ : จิตตปัญญาศึกษาสำหรับทันตแพทย์ 2
ทพทส๖๓๙ : การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  ทันตแพทย์ปฏิบัติการงานทันตกรรมบำบัดทางสหวิทยาการในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
-  นักวิจัยด้านทันตกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านทันตกรรม

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร


    Assoc. Prof. PIRASUT RODANANT
    Email : pirasut.rod@mahidol.ac.th

    HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 50th anniversary Building, Floor 12, Department of Advanced General Dentistry, 
    Faculty of Dentistry 
    Tel: 0 2200 7853 Fax: 0 2200 7852 

เลขานุการหลักสูตร

    Assoc. Prof. SOMCHAI MANOPATANAKUL
    Email : somchai.man@mahidol.ac.th

    HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 50th anniversary Building, Floor 12, Department of Advanced General Dentistry, 
    Faculty of Dentistry 
    Tel: 0 2200 7853 Fax: 0 2200 7852 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

    Assoc. Prof. PIRASUT RODANANT
    Email : pirasut.rod@mahidol.ac.th

    HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 50th anniversary Building, Floor 12, Department of Advanced General Dentistry, 
    Faculty of Dentistry 
    Tel: 0 2200 7853 Fax: 0 2200 7852 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th