เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3009MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Website http://www.mt.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. hold a Bachelor's degree in Radiological Technology;
2. must have a cumulative GPA of at least 2.75;
3. Pass the English Proficiency Examination offered by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, or other qualified institutions with minimum admission score.
4. Exception to the above requirements may be made by the program director and the dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาRadiation Physics

- วิชาComputer

- วิชาMathematics

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 10.00 น. ชั้น 8 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
MTID605 : RESEARCH METHODOLOGY 3
MTRD606 : MATHEMATICS FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 2
MTRD626 : COMPUTER PROGRAMMING FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 2
MTRD627 : INSTRUMENTATION AND ADVANCED TECHNOLOGY IN RADIOLOGY 3
MTRD628 : MEDICAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS 2
MTRD629 : ADVANCED RADIATION DOSIMETRY 2
MTRD630 : QUALITY MANAGEMENT IN RADIOLOGY 1
MTRD631 : PROBLEM SOLVING IN RADIOLOGY 1
MTRD632 : ACADEMIC SEMINAR IN RADIOLOGY 1
MTRD633 : RESEARCH PROPOSAL DEVELOPMENT IN RADIOLOGY 1
Elective Courses Credit
MTRD608 : APPLIED X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY 3
MTRD609 : APPLIED MAGNETIC RESONANCE IMAGING 3
MTRD610 : PHYSICS IN NUCLEAR MEDICINE 3
MTRD611 : IMAGE RECONSTRUCTION AND PROCESSING IN NUCLEAR MEDICINE 3
MTRD612 : MONTE CARLO SIMULATION IN NUCLEAR MEDICINE 3
MTRD621 : NUCLEAR ONCOLOGY 3
MTRD623 : SELECTED TOPICS IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 2
MTRD634 : ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RADIOLOGY 2
MTRD635 : ADVANCED MOLECULAR TECHNIQUES AND RADIOBIOLOGY 2
MTRD636 : EMERGING TECHNOLOGIES AND TECHNIQUES IN RADIATION THERAPY 2
MTRD637 : COMPUTER NETWORK AND PACS ADMINISTRATION FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
Thesis Credit
MTRD698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักรังสีเทคนิคที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขารังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
-  นักวิชาการในงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี
-  นักวิจัยในด้านรังสีวิทยาและในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  ที่ปรึกษาด้านรังสีเทคนิคประจำบริษัท

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr.Yudthaphon Vichianin

Email: yudthaphon.vic@mahidol.ac.th

Medical Technology Building, Floor 10th, Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology

Tel: 0 2419 7173

Program Secretary

Dr.Tawatchai Ekjeen

Email: tawatchai.ekj@mahidol.edu

Medical Technology Building, Floor 10th, Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology

Tel: 0 2419 7173

Program Coordinator

Miss Phannaphat Kongchai

Email: phannapat.kon@mahidol.ac.th

Medical Technology Building, Floor 8th, Academic Affairs, Faculty of Medical Technology, Salaya campus

Tel: 0 2441 4371   Fax: 0 2441 4380


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th