เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2623MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

Plan A

 1. Prospective students should hold a Bachelor's degree in the area of pharmacy or related health science from Institutions of Higher Education in Thailand or foreign countries accredited by the office of the Higher Education Commission with a minimum GPA of 2.75 
 2. Prospective students should have the English competency that meet the requirements of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University 
 3. Other exceptions may be considered by the Program Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

Plan B

 1. Prospective students should hold a Bachelor's degree in the area of pharmacy or related health science from Institutions of Higher Education in Thailand or foreign countries accredited by the office of the Higher Education Commission with a minimum GPA of 2.50 
 2. Prospective students should have the English competency that meet the requirements of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University 
 3. Prospective students should have experience in regulatory of health products at least one year.
 4. Other exceptions may be considered by the Program Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้เบื้องต้นในการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
PYRS500 : REGULATION OF DRUG AND HEALTH PRODUCTS 3
PYRS501 : MANAGEMENT AND PROFESSIONAL SKILLS IN REGULATORY AFFAIRS 3
PYRS502 : QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND QUALITY ASSURANCE 3
PYRS503 : STATISTICS IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 3
PYRS504 : INTERNATIONAL APPROACHES TO REGULATION 3
PYRS505 : PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT AND VIGILANCE SYSTEM FOR HEALTH PRODUCTS 2
PYRS506 : SEMINAR IN REGULATORY SCIENCE I 1
Elective Courses Credit
PYRS507 : SEMINAR IN REGULATORY SCIENCE II 1
PYRS508 : PROCESS OF DRUG DISCOVERY AND PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT 3
PYRS509 : REGULATION OF BIOLOGICAL PRODUCTS 2
PYRS510 : RISK MANAGEMENT TOOLS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 2
PYRS511 : STRUCTURE AND MANAGEMENT OF CLINICAL TRIALS 2
PYRS512 : INTELLECTUAL PROPERTIES FOR HEALTH PRODUCTS 2
PYRS513 : PHARMACEUTICAL COMMERCE 2
PYRS514 : REGULATION OF FOOD AND DIETARY SUPPLEMENTS 2
PYRS515 : REGULATORY OF MEDICAL DEVICE 2
Thesis Credit
PYRS698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
PYRS500 : REGULATION OF DRUG AND HEALTH PRODUCTS 3
PYRS501 : MANAGEMENT AND PROFESSIONAL SKILLS IN REGULATORY AFFAIRS 3
PYRS502 : QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND QUALITY ASSURANCE 3
PYRS503 : STATISTICS IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 3
PYRS504 : INTERNATIONAL APPROACHES TO REGULATION 3
PYRS505 : PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT AND VIGILANCE SYSTEM FOR HEALTH PRODUCTS 2
PYRS506 : SEMINAR IN REGULATORY SCIENCE I 1
Elective Courses Credit
PYRS507 : SEMINAR IN REGULATORY SCIENCE II 1
PYRS508 : PROCESS OF DRUG DISCOVERY AND PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT 3
PYRS509 : REGULATION OF BIOLOGICAL PRODUCTS 2
PYRS510 : RISK MANAGEMENT TOOLS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 2
PYRS511 : STRUCTURE AND MANAGEMENT OF CLINICAL TRIALS 2
PYRS512 : INTELLECTUAL PROPERTIES FOR HEALTH PRODUCTS 2
PYRS513 : PHARMACEUTICAL COMMERCE 2
PYRS514 : REGULATION OF FOOD AND DIETARY SUPPLEMENTS 2
PYRS515 : REGULATORY OF MEDICAL DEVICE 2
Thematic Paper Credit
PYRS697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

- ปฏิบัติหน้าที่การขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

9. Additional Information

 1. Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products (International Program) is the first program in Thailand that offers body of knowledge as well as practical aspects in regulation of pharmaceutical and health products.
 2. The program is designed as integrated and multidisciplinary curriculum by collaborations of several departments including Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Manufacturing, Pharmacology, Microbiology and Pharmacy.
 3. The program involves both Thai and international regulations.
 4. The graduates could pursue their careers in regulatory affairs in both governmental and private sectors.

 

10. Details of Scholarship

1. MU-PY scholarship

2. Faculty of Pharmacy 50th Annerversary scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Leena Suntornsuk

Email: leena.sun@mahidol.ac.th

Room 415, Racharatana Building, 4th Fl, Department of Pharmaceutical Chemistry

Faculty of Pharmacy

Tel: 02644 8695  Fax: 02644 8695

Program Secretary

Assoc. Prof. Chutima Phechkrajang

Email: chutima.mat@mahidol.ac.th

Room 415, Racharatana Building, 4th Fl, Department of Pharmaceutical Chemistry

Faculty of Pharmacy

Tel: 02644 8695  Fax: 02644 8695

Program Coordinator

Assoc. Prof. Chutima Phechkrajang

Email: chutima.mat@mahidol.ac.th

Room 415, Racharatana Building, 4th Fl, Department of Pharmaceutical Chemistry

Faculty of Pharmacy

Tel: 02644 8695  Fax: 02644 8695


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th