เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2620MG00

MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. hold a Bachelor's degree in Pharmacy and meet the requirements set by the
Faculty of Graduate Studies;
2. have  a  minimum  grade point  average  of  2.50 ;
3. Good command in English (reading, writing and speaking)
4. For Clinical Pharmacy course, candidate must obtain Pharmacy Council of Thailand or other    
Pharmacy License that the Programme Committee considers as equivalent;
5. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under 
exceptional circumstances.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลพื้นฐาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 616 อาคารราชรัตน์ ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Core Courses 7            Credits
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 37            Credits

Plan A2

Core Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPM685 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE I 1
PYPM686 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE II 1
Required Courses Credit
PYID696 : MOLECULAR PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
   BIOMOLECULAR SCIENCE
PYBC662 : DRUG METABOLISM AND DETOXICATION 3
PYBC665 : BIOMOLECULAR SCIENCES IN PHARMACY 3
   PHARMACOLOGY
PYPM663 : PRINCIPLES OF DRUG THERAPY 3
PYPM687 : ADVANCED PHARMACOLOGY 3
Elective Courses Credit
PYBC667 : CURRENT TOPICS IN BIOCHEMISTRY 2
PYBC668 : INSTRUMENTAL RESEARCH TECHNIQUES 3
PYBC669 : BIOPHARMACEUTICAL BIOCHEMISTRY 3
PYBC670 : HUMAN METABOLISM 3
PYBC671 : BIOCHEMICAL TECHNIQUES FOR DRUG RESEARCH AND DEVELOPMENT 4
PYBC672 : BIOCHEMICAL TECHNOLOGY LABORATORY 2
PYBC673 : PRINCIPLE OF BIOMOLECULAR ANALYSIS 3
PYID700 : BIOLOGICS AND BIOSIMILARS 12
PYPM664 : ESSENTIALS IN TOXICOLOGY 3
PYPM666 : DRUG SCREENING TECHNIQUES I 3
PYPM676 : RECEPTOR PHARMACOLOGY 3
PYPM678 : ADVERSE DRUG REACTIONS 3
Thesis Credit
PYID698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Researcher , academic staff of government and private 
-  Plearmacists working in liespitals, drugstores,
-  Pharmacist in drug industry , food and nutrition industry Cosmatic industry and other detatied industry

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Please visit this link for further information of full & partial scholarship from Faculty of Pharmacy

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/en/study-graduate-scholar.php

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Supachoke Mangmool
    Email : supachoke.man@mahidol.ac.th

    Room 616, Ratcharat Building, Floor 6, Department of Pharmacology, 
    Faculty of Pharmacy, Mahidol University
   

Program Secretary

Assist. Prof. Khanit Sa-ngiamsuntorn
    Email : khanit.san@mahidol.ac.th
    Department of Biochemistry, 
    Faculty of Pharmacy, Mahidol University
   

Program Coordinator

Assoc. Prof. Supachoke Mangmool
    Email : supachoke.man@mahidol.ac.th

    Room 616, Ratcharat Building, Floor 6, Department of Pharmacology, 
    Faculty of Pharmacy, Mahidol University


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th