เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2404MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 15 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก๒
(๑)  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองน่าอยู่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00-12.00 น . ห้องเทพนม ชั้น 1 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สวมส๖๐๐ : ปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองน่าอยู่ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมมส๖๐๙ : สัมมนาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1
สวมส๖๐๑ : สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๒ : การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๓ : ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๔ : การคิดอย่างเป็นระบบ 3
สวมส๖๐๕ : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมของเมืองน่าอยู่ในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๖ : การสำรวจและวิเคราะห์ภูมินิเวศของเมืองและชุมชนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๗ : บูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๘ : บูรณาการการวิจัยเมืองน่าอยู่ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวมส๖๑๐ : นิเวศวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ระบบ 3
สวมส๖๑๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน 3
สวมส๖๑๒ : การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3
สวมส๖๑๓ : สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียวของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๑๔ : ข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๑๕ : นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อมสำหรับธรรมาภิบาล 3
สวมส๖๑๖ : ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๑๘ : เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 3
สวมส๖๑๙ : ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๐ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๑ : เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3
สวมส๖๒๒ : ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวมส๖๒๓ : การใช้หน่วยที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3
สวมส๖๒๔ : การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ำ 3
สวมส๖๒๕ : การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๒๖ : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๒๗ : การจัดการสัตว์ป่าในเมือง 3
สวมส๖๒๘ : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๒๙ : ภูมินิเวศและการออกแบบท้องถิ่น 3
สวมส๖๓๐ : สังคมคาร์บอนต่ำ 3
สวมส๖๓๑ : การจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
สวมส๖๓๒ : การจัดการความขัดแย้ง 3
สวมส๖๓๓ : องค์กรการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน 3
สวมส๖๓๔ : ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๓๕ : สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๓๖ : สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๓๗ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 3
สวมส๖๓๘ : บูรณาการการจัดการวิสาหกิจชุมชน 3
สวมส๖๓๙ : ชุมชนน่าอยู่และชุมชนจักรยาน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สวมส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สวมส๖๐๐ : ปฏิสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเมืองน่าอยู่ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมมส๖๐๙ : สัมมนาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1
สวมส๖๐๑ : สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๒ : การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๓ : ภูมิปัญญานิเวศกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๐๔ : การคิดอย่างเป็นระบบ 3
สวมส๖๐๕ : ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมของเมืองน่าอยู่ในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๖ : การสำรวจและวิเคราะห์ภูมินิเวศของเมืองและชุมชนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๗ : บูรณาการการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในภาคสนาม 1
สวมส๖๐๘ : บูรณาการการวิจัยเมืองน่าอยู่ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวมส๖๑๐ : นิเวศวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ระบบ 3
สวมส๖๑๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อมชุมชน 3
สวมส๖๑๒ : การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3
สวมส๖๑๓ : สิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียวของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๑๔ : ข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๑๕ : นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อมสำหรับธรรมาภิบาล 3
สวมส๖๑๖ : ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๑๗ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๑๘ : เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 3
สวมส๖๑๙ : ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๐ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๒๑ : เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3
สวมส๖๒๒ : ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวมส๖๒๓ : การใช้หน่วยที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3
สวมส๖๒๔ : การจัดการปริมาณและคุณภาพของน้ำ 3
สวมส๖๒๕ : การจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนและท้องถิ่น 3
สวมส๖๒๖ : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับเมืองน่าอยู่ 3
สวมส๖๒๗ : การจัดการสัตว์ป่าในเมือง 3
สวมส๖๒๘ : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๒๙ : ภูมินิเวศและการออกแบบท้องถิ่น 3
สวมส๖๓๐ : สังคมคาร์บอนต่ำ 3
สวมส๖๓๑ : การจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
สวมส๖๓๒ : การจัดการความขัดแย้ง 3
สวมส๖๓๓ : องค์กรการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน 3
สวมส๖๓๔ : ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวมส๖๓๕ : สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สวมส๖๓๖ : สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3
สวมส๖๓๗ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 3
สวมส๖๓๘ : บูรณาการการจัดการวิสาหกิจชุมชน 3
สวมส๖๓๙ : ชุมชนน่าอยู่และชุมชนจักรยาน 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สวมส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
-  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
-  นักพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
-  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรมหาชน
-  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรอิสระ
-  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
-  ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการศึกษา

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ทุนผู้ช่วยวิจัย

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ดร.มณฑิรา ยุติธรรม 

Email: monthira.yut@mahidol.ac.th , monthira.yut@mahidol.edu

Tel: 02-441-5000 ต่อ 2201 

มือถือ 085-4832009

เลขานุการหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง 

E-mail: wantanee.pho@mahidol.ac.th

Tel: 02-441-5000  ต่อ 1107

มือถือ 081-658-4874


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th