เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2307DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Website http://www.ph.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. Students graduated at bachelor degree in Occupational Health and Safety with grade point average of  3.50 or more.

2. Students graduated for master degree in Occupational health and Safety, Industrial Hygiene and Safety, Safety Engineer or other master of science programs related to environment, safety or health.

3. Students studying at master degree in Occupational health and Safety, can transfer into the PhD program in Occupational Health and Safety.  The program requies students taking at least 8 credit in the required course in that program with grade point average of 3.50 or more and getting approval from the committees of master program and PhD program in Occupational Health and Safety and Dean of faculty of Graduate studies.

4. Students who have different qualifications can be included into the program with approval of the committee of  PhD program in Occupational Health and Safety and Dean of faculty of Graduate studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 2613 อาคาร 2 ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

1) For students with Bachelor's Degree
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
2) For students with Master's Degree           
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
PHBS629 : ADVANCED BIOSTATISTICS METHODS IN PUBLIC HEALTH 3
PHBS638 : FUNDAMENTALS OF BIOSTATISTICS 3
PHOH614 : INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY 2
PHOH652 : OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 3
PHOH662 : ESSENTIAL IN OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 3
PHOH673 : RESEARCH IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2
PHOH674 : INDUSTRIAL HYGIENE MANAGEMENT 3
PHOH684 : SEMINAR IN TOTAL WORKERS' HEALTH 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PHBS629 : ADVANCED BIOSTATISTICS METHODS IN PUBLIC HEALTH 3
PHOH662 : ESSENTIAL IN OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 3
PHOH673 : RESEARCH IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2
PHOH684 : SEMINAR IN TOTAL WORKERS' HEALTH 1
Elective Courses Credit
PHOH660 : ADVANCED OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3
PHOH667 : ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN INDUSTRIAL SECTOR 2
PHOH671 : ADVANCED ERGONOMICS 2
PHOH672 : OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2
PHOH675 : APPLIED INDUSTRIAL TOXICOLOGY 2
PHOH683 : ADVANCED OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 2
PHOH685 : WORK IMPROVEMENT AND INNOVATION IN OCCUPATIONAL HEALTH 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
PHOH799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PHOH699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

- นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
- ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบการ
- บุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Pornpimol Kongtip

Email: pornpimol.kon@mahidol.ac.th

Room 2610, Building 2, Floor 6, Department of Occupational health and Safety

Faculty of Public Health

Tel: 026444069-70 Fax: 023548561

Program Secretary

Assist. Prof. Noppanun Nankongnab

Email: noppanun.nan@mahidol.ac.th

Room 2608, Building 2, Floor 6, Department of Occupational health and Safety

Faculty of Public Health

Tel: 026444069-70 Fax: 023548561

Program Coordinator

Ms. panitnart Jakpet

Email: pam_j12@hotmail.com

Room 2601, Building 2, Floor 6, Department of Occupational health and Safety

Faculty of Public Health

Tel: 026444069-70 Fax: 023548561

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th