เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2306DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Website http://www.ph.mahidol.ac.th
Expected number of students 6

1. Admission Requirements

1. Hold a degree in any of the following fields : Master of science or Master of Engineering in the field of environmental related with a grade point average of at least 3.5
 or
2. Hold a degree in any of the following fields : Master of science or Master of Engineering in the field of environmental related with a grade point average of at least 3.25 or the second class honor.

3. Have a TOEFL ITP score of at least 400, TOEFL Internet-based score of 32 or IELTS score of 3.0.

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies under exceptional Circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 น. อาคาร 2 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
PHSE898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
PHSE568 : RESEARCH DESIGN IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 3
PHSE569 : DOCTORAL SEMINAR IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 1
PHSE570 : ENVIRONMENTAL MODELING 3
PHSE572 : ADVANCE TECHNOLOGIES IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT 3
PHSE580 : WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY 3
PHSE625 : ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT 3
PHSE626 : ADVANCED ENVIRONMENTAL AND HEALTH RISK ASSESSMENT 2
   For students with Master's degree
PHSE568 : RESEARCH DESIGN IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 3
PHSE569 : DOCTORAL SEMINAR IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 1
PHSE625 : ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT 3
PHSE626 : ADVANCED ENVIRONMENTAL AND HEALTH RISK ASSESSMENT 2
Elective Courses Credit
PHSE571 : RESOURCES MANAGEMENT AND TOOLS 3
PHSE575 : GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS 3
PHSE576 : ATMOSPHERIC POLLUTION AND CLIMATE CHANG 3
PHSE578 : ENERGY AND ENVIRONMENT 3
PHSE581 : WASTE RECOVERY AND RECYCLING 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
PHSE799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
PHSE699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
-  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
-  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ ของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Bunyarit Panyapinyopol

Email: bunyarit.pan@mahidol.ac.th

Building 2, floor 2, Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health

Tel & Fax: 02 354 8540 

Program Secretary

Assoc. Prof. Sarawut Thepanondh

Email: thepanondh@gmail.com

Building 2, Floor 2, Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health.

Tel: 0 2354 8540 Fax: 0 2354 8540

Program Coordinator

Ms. Parichat Srisuwan

Email: parichat.sri@mahidol.ac.th

Building 2, floor 2, Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health

Tel & Fax: 02 354 8540 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th