เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2122DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

Type 1 (Research only) 

  1. Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a master’s degree in any area with a bachelor degree in Mathematics or related areas which includes at least forty-five (45) credits of mathematics courses from a college or university recognized by Office of the Higher Education Commission with GPA of at least 3.50. Applicants must have research experiences and have at least one publication as a first author.
  2. Applicants must meet the minimum English language proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
  3. Applicants whose credentials differ from above requirement could apply to the program if the permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies

 Type 2

  1. Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a bachelor degree in Mathematics or related areas which includes at least forty-five (45) credits of mathematics courses from a college or university recognized by Office of the Higher Education Commission with GPA of at least 3.50.
  2. Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a master’s degree in any area with a bachelor degree in Mathematics or related areas which includes at least forty-five (45) credits of mathematics courses from a college or university recognized by Office of the Higher Education Commission with GPA of at least 3.50.
  3. Applicants must meet the minimum English language proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
  4. Applicants whose credentials differ from above requirement could apply to the program if the permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies

 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 9.00 - 12.00 น.
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาMathematical Statistics, Linear Algebra, Advanced Calculus, Complex Variables

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง M205 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- The name of PhD advisor

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1 For students with Master's Degree
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master's Degree
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor's Degree
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCMA898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
SCMA615 : ALGEBRA 3
SCMA650 : ADVANCED ANALYSIS 3
SCMA670 : ADVANCED DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCMA691 : GENERIC SKILLS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS 1
SCMA692 : MATHEMATICS SEMINAR I 1
SCMA693 : MATHEMATICS SEMINAR II 1
Elective Courses Credit
SCMA603 : THEORY OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCMA606 : TOPOLOGY 3
SCMA607 : FUNCTIONAL ANALYSIS 3
SCMA609 : CURRENT TOPICS IN MATHEMATICS I 3
SCMA610 : REAL ANALYSIS 3
SCMA620 : COMPLEX ANALYSIS 3
SCMA621 : DETERMINISTIC MODELS IN OPERATIONS RESEARCH 3
SCMA622 : PROBABILISTIC MODELS IN OPERATIONS RESEARCH 3
SCMA623 : OPTIMIZATION TECHNIQUES 3
SCMA625 : PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCMA628 : FINITE ELEMENT METHODS 3
SCMA629 : CURRENT TOPICS IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 3
SCMA631 : DECISION ANALYSIS 3
SCMA633 : STOCHASTIC PROCESSES 3
SCMA639 : CURRENT TOPICS IN STATISTICAL MATHEMATICS 3
SCMA640 : PROBABILITY THEORY 3
SCMA643 : TIME SERIES ANALYSIS 3
SCMA645 : GENERALIZED LINEAR MODELS 3
SCMA649 : CURRENT TOPICS IN MATHEMATICS II 3
SCMA654 : NUMERICAL ANALYSIS 3
SCMA655 : CURRENT TOPICS IN MATHEMATICAL PHYSICS 3
SCMA673 : DYNAMICAL SYSTEMS 3
SCMA674 : MATHEMATICAL MODELS IN THE LIFE SCIENCES 3
SCMA677 : DATA MINING 3
SCMA688 : STATISTICAL INFERENCE 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCMA799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCMA699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

๑ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์
๒ นักวิจัยทางคณิตศาสตร์
๓ นักสถิติ
๔ นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
๕ ผู้ถ่ายทอดความรู้และวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
๖ นักวิเคราะห์ในสถานประกอบการทางด้านการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Duangkamon Baowan (Acting Program Director)
Email : duangkamon.bao@mahidol.ac.th

Department of Mathematics,
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5340 Fax: 0 2201 5343

Program Secretary

Assoc. Prof. Duangkamon Baowan
Email : duangkamon.bao@mahidol.ac.th

Department of Mathematics,
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5340 Fax: 0 2201 5343

Program Coordinator

Ms. Savita Pongprayoon
Email : scgrmath@mahidol.ac.th

Department of Mathematics,
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5340 Fax: 0 2201 5343


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th