เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2121DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. have completed a bachelor’s degree in biology, bioscience or related fields, with a grade print average of least 3.50
 2. have completed a  master’s  degree in biology, bioscience or related fields, with a grade print average of least 3.50
 3. fulfill the requirements of the Faculty of Graduate Studies;
 4. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least  32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

       Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBI582 : CURRENT TOPICS IN BIOLOGY 2
SCBI586 : SYSTEMATIC BIOLOGY 3
SCBI587 : ECOLOGY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY 3
SCBI609 : MOLECULAR GENETICS 3
SCBI626 : BIOLOGY LABORATORY TEACHING PRACTICE 1
SCBI636 : ADVANCED INDEPENDENT RESEARCH IN BIOLOGY 2
SCBI640 : RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI641 : ADVANCED RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI642 : DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI643 : ADVANCED DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   For students with Master's degree
SCBI626 : BIOLOGY LABORATORY TEACHING PRACTICE 1
SCBI636 : ADVANCED INDEPENDENT RESEARCH IN BIOLOGY 2
SCBI642 : DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCBI643 : ADVANCED DOCTORAL RESEARCH SEMINAR IN BIOLOGY 1
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
Elective Courses Credit
SCBI501 : MOLECULAR ENTOMOLOGY 3
SCBI502 : MEDICAL ENTOMOLOGY 3
SCBI504 : INTRODUCTION TO MALACOLOGY 3
SCBI506 : INSECT TAXONOMY 3
SCBI508 : CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 3
SCBI509 : BIOLOGY OF INSECTS 3
SCBI514 : FIELD METHODS IN MALACOLOGY 2
SCBI516 : COMPARATIVE ANATOMY OF MOLLUSKS 3
SCBI530 : CONSERVATION BIOLOGY 3
SCBI532 : BASIC PRINCIPLES OF SOCIOBIOLOGY 3
SCBI539 : TECHNIQUES IN ECOLOGY AND CONSERVATION 2
SCBI540 : BEHAVIORAL ECOLOGY 3
SCBI545 : CYTOGENETICS 3
SCBI546 : POPULATION AND ECOLOGICAL GENETICS 3
SCBI572 : MOLECULAR PARASITOLOGY 3
SCBI574 : IMMUNOLOGICAL PARASITOLOGY 3
SCBI578 : TECHNIQUES IN CELL AND TISSUE CULTURE 3
SCBI579 : RESEARCH TECHNIQUES IN BIOLOGICAL SCIENCES 2
SCBI581 : SPECIAL PROBLEMS IN BIOLOGY 2
SCBI607 : EVOLUTIONARY GENETICS 3
SCBI637 : MOLECULAR ECOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
Dissertation Credit
SCBI699 : DISSERTATION 36
SCBI799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- นักวิจัยและนักวิชาการด้านชีววิทยาประจำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยาในสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Arunee Ahantarig
Email : arunee.aha@mahidol.ac.th
Room R401, R Building, Floor 4, Department of Biology,
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5380 Fax: 0 2354 7161

Program Coordinator

Mrs. Chomchay Sungmek

Email : chomchay.sun@mahidol.ac.th
Room N410, N Building, Floor 4, Department of Biology,
Faculty of Science, Mahidol University
Tel: 0 2201 5254 Fax: 0 2354 7161

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th